Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tham khảo

Được đăng lên bởi vietduchvhc12
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu tham khảo Câu 6: “Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính
phủ, Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013. Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa các cơ quan đó
trong thực hiện quyền lực Nhà nước?”
Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân trong Hiến
pháp năm 2013
- Về Quốc hội (Chương V)
Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội
cơ bản giữ như quy định của Hiến pháp năm 1992; đồng thời, có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với chức
năng của cơ quan thực hiện quyền lập hiến, lập pháp và mối quan hệ giữa các cơ quan thực hiện quyền
lập pháp, hành pháp, tư pháp; cụ thể như sau:
Về Quốc hội:
- Sửa đổi, bổ sung Điều 83 của Hiến pháp năm 1992, khẳng định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao
nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát
tối cao đối với hoạt động của Nhà nước (Điều 69).
- Quy định rõ, khả thi và phù hợp hơn trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN
quyền quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách và nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
(khoản 3 Điều 70) để xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền quyết định của Quốc hội và quyền quản
lý, điều hành của Chính phủ.
- Tiếp tục quy định Quốc hội quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách
trung ương và ngân sách địa phương; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân
sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; bổ sung thẩm quyền Quốc hội quyết định
mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ (khoản 4 Điều 70).
- Bổ sung thẩm quyền của Quốc hội trong việc phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (khoản 7 Điều 70) để phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình Tòa án
nhân dân, làm rõ hơn vai trò của Quốc hội trong mối quan hệ với cơ quan thực hiện quyền tư pháp, đồng
thời nâng cao vị thế của Thẩm phán theo tinh thần cải cách tư pháp.
- Bổ sung thẩm quyền của Quốc hội trong việc giám sát, quy định tổ chức và hoạt động, quyết định
nhân sự đối với Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập
(các khoản 2, 6, 7 và 9 Điều 70).
- Tiếp tục quy định việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê
chuẩn (khoản 8 Điều 70).
- Quy định rõ và hợ...
Tài liệu tham khảo Câu 6: Nhng đim mi, quan trng về vtrí, chc năng ca Quc hi, Chính
ph, Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013. Phân tích đim mi về mi quan hệ gia các cơ quan đó
trong thc hin quyn lc Nhà nưc?”
Nhng điểm mi, quan trng v v t, chc năng ca Quc hi, Chính ph, Tòa án nhân dân trong Hiến
pháp năm 2013
- Về Quốc hội (Chương V)
Vị trí, chức năng, cấu tổ chức nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các quan của Quốc hội
bản giữ như quy định của Hiến pháp năm 1992; đồng thời, sửa đổi, bổ sung đphù hợp với chức
năng của quan thực hiện quyền lập hiến, lập pháp mối quan hệ giữa các quan thực hiện quyền
lập pháp, hành pháp, tư pháp; cụ thể như sau:
Về Quốc hội:
- Sửa đổi, bổ sung Điều 83 của Hiến pháp năm 1992, khẳng định Quốc hội quan đại biểu cao
nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước giámt
tối cao đối với hoạt động của Nhà nước (Điều 69).
- Quy định rõ, khả thi và phù hợp hơn trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN
quyền quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách và nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
(khoản 3 Điều 70) để xác định hơn vai trò, trách nhiệm, quyền quyết định của Quốc hội quyền quản
lý, điều hành của Chính phủ.
- Tiếp tục quy định Quốc hội quyết định phân chia các khoản thu nhiệm vụ chi giữa ngân sách
trung ương ngân sách địa phương; quyết định d toán ngân sách nhà nước phân bổ ngân
sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; bổ sung thẩm quyền Quốc hội quyết định
mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ (khoản 4 Điều 70).
- Bổ sung thẩm quyền của Quốc hội trong việc phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (khoản 7 Điều 70) để phù hợp với yêu cầu đổi mới hình Tòa án
nhân dân, làm hơn vai trò của Quốc hội trong mối quan hệ với quan thực hiện quyền pháp, đồng
thời nâng cao vị thế của Thẩm phán theo tinh thần cải cách tư pháp.
- Bổ sung thẩm quyền của Quốc hội trong việc giám sát, quy định tổ chức hoạt động, quyết định
nhân sự đối với Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và quan khác do Quốc hội thành lập
(các khoản 2, 6, 7 và 9 Điều 70).
- Tiếp tục quy định việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê
chuẩn (khoản 8 Điều 70).
- Quy định rõ và hợp lý hơn các loại điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền phê chuẩn hoặc bãi bỏ của
Quốc hội (khoản 14 Điều 70). Đó là những điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền
quốc gia, cách thành viên của Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực
quan trọng, điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân điều ước quốc
tế khác trái với luật, nghị quyết của Quốc hội.
- Hiến định thẩm quyền của Quốc hội trong việc thành lập Ủy ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra
một dự án hoặc điều tra về một vấn đề nhất định được quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội
Luật tổ chức Quốc hội (Điều 78). Đồng thời, bổ sung quy định giao Quốc hội quyết định việc thành lập,
giải thể Ủy ban của Quốc hội (Điều 76).
Về Ủy ban thường vụ Quốc hội:
- Hiến pháp làm rõ hơn thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội vớicách là cơ quan thường
trực của Quốc hội (Điều 73); chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc các Ủy ban
của Quốc hội (khoản 5 Điều 74);
Tài liệu tham khảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tham khảo - Người đăng: vietduchvhc12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tài liệu tham khảo 9 10 999