Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thực tập

Được đăng lên bởi giangsaovang990
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
Mục lục……………………………………………………………………….trang 1
Danh mục từ viết tắt………………………………………………………….trang 2
Lời mở đầu……………………………………………………………............trang 3
Nội dung báo cáo……………………………………………………………..trang 4
I. Giới thiệu về cơ quan thực tập……………………………………………...trang 4
1. Đặc điểm, tình hình của UBND xã Cư Pui………………………………...trang 4
1.1. Sự ra đời của xã Cư Pui………………………………………………….trang 4
1.2. Đặc đểm tự nhiên………………………………………………………...trang 4
1.3. Vị trí địa lý………………………………………………………….........trang 4
1.4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã Cư Pui………………...trâng 4
2. Những thuận lợi và khó khăn của bản thân khi tiếp cận công việc tại UBND xã
Cư Pui………………………………………………………………………...trang 5
2.1. Thuận lợi…………………………………………………………………trang 5
2.2. Khó khăn…………………………………………………………………trang 5
II. Thực tế thực hiện công tác chuyên môn tại UBND xã Cư Pui……………trang 5
1. Công tác hộ tịch và thống kê tư pháp……………………………………...trang 5
1.1 Trình tự thực hiện đăng ký kết hôn………………………………………trang 6
1.2. Trình tự thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử……………………………trang 7
1.3. Trình tự thủ tục cải chính hộ tịch………………………………………...trang 7
1.4. Số liệu thống kê hoạt động công tác hộ tịch và thống kê tư pháp của UBND xã
Cư Pui năm 2014……………………………………………………………..trang 8
2. Công tác chứng thực của UBND xã Cư Pui……………………………….trang 8
3. Công tác bầu cử của chính quyền cấp xã…………………………………..trang 9
4. Bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng của chính quyền cấp xã......trang 10
5. Công tác tuyên truyền PBGDPL và hoà giải ở sơ sở……………………..trang 11
6. Quản lý nhà nước về địa giới hành chính và đất đai ở xã Cư Pui………...trang 12
7. Nhận xét, đánh giá………………………………………………………..trang 15
Kết luận……………………………………………………………………...trang 16
Nhân xét và xác nhận của đơn vị thực tập…………………………………..trang 17
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn………………………………………….trang 18
Đánh giá chấm điểm của nhà trường………………………………………..trang 18

1

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
UBND - Ủy Ban Nhân Dân
UBMTTQ - Uỷ ban mặt trận tổ quốc
HĐND - Hội Đồng Nhân Dân
HĐBT - Hội Đồng Bộ trưởng
NĐ-CP - Nghị Định Chính Phủ
GDPL - Giáo Dục Pháp luật
TNHH MTV - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
CNQSDĐ - Chứng nhận quyền sử dụng dất
BVMT - Bảo vệ môi trường
TBVTV - Thuốc bảo vệ thực vật
TT-BTP – Thông tư bộ tư pháp
QPPL – Quy phạm pháp luật
KH – BCĐ - Kế hoạch - ban chỉ đạo

2

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một bước quan trọng trong chương trình đào tạo Trung
cấp Hệ chính quy của Trường Trung Cấp Luật - Buôn Ma Thuột. Nhằm giúp học
viên củng cố lại kiến thức, lý thuy...
MỤC LỤC
Mục lục……………………………………………………………………….trang 1
Danh mục từ viết tắt………………………………………………………….trang 2
Lời mở đầu……………………………………………………………............trang 3
Nội dung báo cáo……………………………………………………………..trang 4
I. Giới thiệu về cơ quan thực tập……………………………………………...trang 4
1. Đặc điểm, tình hình của UBND xã Cư Pui………………………………...trang 4
1.1. Sự ra đời của xã Cư Pui………………………………………………….trang 4
1.2. Đặc đểm tự nhiên………………………………………………………...trang 4
1.3. Vị trí địa lý………………………………………………………….........trang 4
1.4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã Cư Pui………………...trâng 4
2. Những thuận lợi và khó khăn của bản thân khi tiếp cận công việc tại UBND xã
Cư Pui………………………………………………………………………...trang 5
2.1. Thuận lợi…………………………………………………………………trang 5
2.2. Khó khăn…………………………………………………………………trang 5
II. Thực tế thực hiện công tác chuyên môn tại UBND xã Cư Pui……………trang 5
1. Công tác hộ tịch và thống kê tư pháp……………………………………...trang 5
1.1 Trình tự thực hiện đăng ký kết hôn………………………………………trang 6
1.2. Trình tự thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử……………………………trang 7
1.3. Trình tự thủ tục cải chính hộ tịch………………………………………...trang 7
1.4. Số liệu thống kê hoạt động công tác hộ tịch và thống kê tư pháp của UBND xã
Cư Pui năm 2014……………………………………………………………..trang 8
2. Công tác chứng thực của UBND xã Cư Pui……………………………….trang 8
3. Công tác bầu cử của chính quyền cấp xã…………………………………..trang 9
4. Bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng của chính quyền cấp xã......trang 10
5. Công tác tuyên truyền PBGDPL và hoà giải ở sơ sở……………………..trang 11
6. Quản lý nhà nước về địa giới hành chính và đất đai ở xã Cư Pui………...trang 12
7. Nhận xét, đánh giá………………………………………………………..trang 15
Kết luận……………………………………………………………………...trang 16
Nhân xét và xác nhận của đơn vị thực tập…………………………………..trang 17
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn………………………………………….trang 18
Đánh giá chấm điểm của nhà trường………………………………………..trang 18
1
Tài liệu thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thực tập - Người đăng: giangsaovang990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tài liệu thực tập 9 10 533