Ktl-icon-tai-lieu

tập bài giảng luật an sinh xã hội

Được đăng lên bởi mai1_c1phuxuanpt
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1453 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA LUẬT
________________________________________________

TẬP BÀI GIẢNG

LUẬT AN SINH XÃ HỘI

1. PHẠM VI VÀ ðỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Giáo trình có thể dùng tham khảo cho ngành: Luật
Có thể dùng cho các trường: ñại
học soạn:
Biên

Thạc sĩ Diệp Thành Nguyên

Các từ khóa: hành chính, tố tụng, xét xử, vụ án, án hành chính, tiền tố tụng, tòa
án, phiên tòa, sơ thẩm, phúc thẩm.
Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này: học xong các học phần về Luật Hành
chính Việt Nam.
ðã xuất bản in chưa: chưa

Cần Thơ, tháng 01 năm 2014

PHẦN MỞ ðẦU
1. Giới thiệu khái quát môn học
Các quy ñịnh về an sinh xã hội ñã xuất hiện từ rất lâu ở nước ta, nhưng lý luận về
khoa học pháp lý trong lĩnh vực này chỉ mới ñược chú trọng trong những năm gần ñây.
Trong thời buổi kinh tế thị trường phát triển thì vấn ñề an sinh xã hội trở nên rất
quan trọng. An sinh xã hội là hệ thống chính sách nhiều tầng ñể tất cả thành viên trong xã
hội ñều ñược tương trợ, giúp ñỡ ở mức ñộ hợp lý khi bị giảm, mất thu nhập.
Do tầm quan trọng như thế của pháp luật về an sinh xã hội nên trong chương trình
ñào tạo Cử nhân Luật ở hầu hết các trường ñại học ñều có môn học Luật an sinh xã hội.
2. Mục tiêu môn học
Môn học hướng tới mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất
và thiết thực nhất về an sinh xã hội như: ñối tượng ñiều chỉnh, phương pháp ñiều chỉnh,
và các nguyên tắc cơ bản của ngành luật an sinh xã hội; ñồng thời trang bị cho sinh viên
kiến thức pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và về chế ñộ, chính sách về bảo
trợ xã hội hiện hành.
3. Yêu cầu môn học
ðây là môn học chuyên ngành, do ñó yêu cầu sinh viên trước khi học môn này
phải học xong và nắm vững kiến thức của các học phần về Lý luận chung về nhà nước và
pháp luật.
4. Cấu trúc môn học
Môn học Luật an sinh xã hội có 4 chương, cụ thể:
• Chương 1: Khái niệm Luật an sinh xã hội
• Chương 2: Bảo hiểm xã hội
• Chương 3: Bảo hiểm y tế
• Chương 4: Bảo trợ xã hội.

2

CHƯƠNG 1:
KHÁI NIỆM LUẬT AN SINH XÃ HỘI
I - ðỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ðIỀU CHỈNH CỦA LUẬT AN SINH XÃ HỘI
1 - ðối tượng ñiều chỉnh của Luật an sinh xã hội
ðối tượng ñiều chỉnh của một ngành luật là những nhóm quan hệ xã hội cùng loại có
cùng tính chất cơ bản giống nhau ñược các quy phạm của ngành luật ấy ñiều chỉnh.
ðối tượng ñiều chỉnh của Luật an sinh xã hội là những quan hệ xã hội hình thành trong
lĩnh vực an sinh xã hội.
An sinh xã hội là một vấn ñề phức tạp có nội dung rất rộng và phong phú, là một khái
niệm mở nên có thể hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa...
1. PHM VI VÀ ðI TƯỢNG S DNG
Giáo trình có th dùng tham kho cho ngành: Lut
Có th dùng cho các trường: ñại hc
Các t khóa: hành chính, t tng, xét x, v án, án hành chính, tin t tng, tòa
án, phiên tòa, sơ thm, phúc thm.
Yêu cu kiến thc trước khi hc môn này: hc xong các hc phn v Lut Hành
chính Vit Nam.
ðã xut bn in chưa: chưa
TRƯỜNG ðẠI HC CN THƠ
KHOA LUT
________________________________________________
TP BÀI GING
LUT AN SINH XÃ HI
Biên son: Thc sĩ Dip Thành Nguyên
Cn Thơ, tháng 01 năm 2014
tập bài giảng luật an sinh xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tập bài giảng luật an sinh xã hội - Người đăng: mai1_c1phuxuanpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
tập bài giảng luật an sinh xã hội 9 10 761