Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 3906 1984

Được đăng lên bởi Đời Thừa
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiªu

chuÈn viÖt nam

TCVN 3906: 1984

Nhµ n«ng

nghiÖp - Th«ng sè h×nh häc
Agricultural buildings - Geometrical parameters

Tiªu
hîp c¬
víi tiªu
Nguyªn
Tiªu
tÇng nhµ
vu«ng gãc
nghiªn
tµi liÖu
cña ng«i
thµnh
c¸c cÊu
thèng
phËn bè
Nh÷ng trtiªu
"§iÒu hîp

chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c th«ng sè h×nh häc (c¸c kÝch thíc ®iÒu
b¶n) cña nhµ n«ng nghiÖp mét tÇng vµ nhiÒu tÇng vµ phï hîp
chuÈn "§iÒu hîp m« ®un c¸c kÝch thíc trong x©y dùng t¾c c¬ b¶n".
chuÈn nµy quy ®Þnh bíc m« ®un vµ chiÒu cao m« ®un cña c¸c
theo hÖ
c¸c to¹ ®é m« ®un. Tiªu chuÈn nµy b¾t buéc ¸p dông khi
cøu:
C¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn, bé phËn c«ng tr×nh ®iÓn h×nh vµ c¸c
tiªu chuÈn kh¸c;
C¸c thiÕt kÕ ®iÓn h×nh, thiÕt kÕ c¸ biÖt, vµ thiÕt kÕ thøc nghiÖm
nhµ;
C¸c danh môc, catal«, c¸c thiÕt kÕ cña kÕt cÊu ®iÓn h×nh vµ
phÈm x©y dùng;
C¸c danh môc, catal« vµ c¸c thiÕt kÕ cña thiÕt bÞ thay thÕ cho
kiÖn cña nhµ hoÆc thiÕt bÞ hîp víi c¸c cÊu kiÖn thµnh mét thÓ
nhÊt, c¸c thiÕt bÞ cã kÝch thíc phï hîp víi kÝch thíc cña c¸c bé
trÝ h×nh khèi vµ kÕt cÊu cña ng«i nhµ.
êng hîp c¸ biÖt kh«ng theo tiªu chuÈn nµy ®îc quy ®Þnh trong
chuÈn:
m« ®un c¸c kÝch thíc trong x©y dùng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n".

1.
B1.1.
Bb¶ng l.

íc m« ®un
íc m« ®un B0, La cña nhµ n«ng nghiÖp ph¶i lÊy phï hîp víi

B¶ng 1

KiÓu nhµ
Mét tÇng

Bíc m« ®un B0 La
(mm)
§Õn 12.000
Trªn 12.000 ®Õn 15.000
Trªn 15.000
§Õn 12.000

M« ®un
Quy
60M ®Þnh
60M
60M
60M

Cho
30M,phÐp
15M, 12M
30M, 15M
30M
30M, 15M, 12M

1.2.
ngoµi giíi
®Þnh.

Cho phÐp ¸p dông bíc m« ®un 16.00mm cña m« ®un béi 15M
h¹n quy

2.
2.1.
hîp víi

ChiÒu cao m« ®un tÇng nhµ
ChiÒu cao m« ®un tÇng nhµ H0 nhµ n«ng nghiÖp ph¶i lÊy phï
b¶ng 2

B¶ng 2

ChiÒu cao m« ®un tÇng nhµ H0
(mm)
§Õn 3600
Trªn 3600 ®Õn 7200
Trªn 7200

TTTCXDVN - TV

3M
6M
12M

3M
6M

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 3906: 1984

TTTCXDVN - TV

...
Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 3906: 1984
Nhµ n«ng nghiÖp - Th«ng sè h×nh häc
Agricultural buildings - Geometrical parameters
Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c th«ng sè h×nh häc (c¸c kÝch thíc ®iÒu
hîp c¬ b¶n) cña nhµ n«ng nghiÖp mét tÇng vµ nhiÒu tÇng vµ phï hîp
víi tiªu chuÈn "§iÒu hîp m« ®un c¸c kÝch thíc trong x©y dùng -
Nguyªn t¾c c¬ b¶n".
Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh bíc m« ®un vµ chiÒu cao m« ®un cña c¸c
tÇng nhµ theo hÖ
vu«ng gãc c¸c to¹ ®é m« ®un. Tiªu chuÈn nµy b¾t buéc ¸p dông khi
nghiªn cøu:
- C¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn, bé phËn c«ng tr×nh ®iÓn h×nh vµ c¸c
tµi liÖu tiªu chuÈn kh¸c;
- C¸c thiÕt kÕ ®iÓn h×nh, thiÕt kÕ c¸ biÖt, vµ thiÕt kÕ thøc nghiÖm
cña ng«i nhµ;
- C¸c danh môc, catal«, c¸c thiÕt kÕ cña kÕt cÊu ®iÓn h×nh vµ
thµnh phÈm x©y dùng;
- C¸c danh môc, catal« vµ c¸c thiÕt kÕ cña thiÕt bÞ thay thÕ cho
c¸c cÊu kiÖn cña nhµ hoÆc thiÕt bÞ hîp víi c¸c cÊu kiÖn thµnh mét thÓ
thèng nhÊt, c¸c thiÕt bÞ cã kÝch thíc phï hîp víi kÝch thíc cña c¸c bé
phËn bè trÝ h×nh khèi vµ kÕt cÊu cña ng«i nhµ.
Nh÷ng tr- êng hîp c¸ biÖt kh«ng theo tiªu chuÈn nµy ®îc quy ®Þnh trong
tiªu chuÈn:
"§iÒu hîp m« ®un c¸c kÝch thíc trong x©y dùng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n".
1. B- íc m« ®un
1.1. B- íc m« ®un B0, La cña nhµ n«ng nghiÖp ph¶i lÊy phï hîp víi
b¶ng l.
B¶ng 1
KiÓu nhµ Bíc m« ®un B0 La
(mm)
M« ®un
Quy ®Þnh
Cho phÐp
Mét tÇng §Õn 12.000
Trªn 12.000 ®Õn 15.000
Trªn 15.000
§Õn 12.000
60M
60M
60M
60M
30M, 15M, 12M
30M, 15M
30M
30M, 15M, 12M
1.2. Cho phÐp ¸p dông bíc m« ®un 16.00mm cña m« ®un béi 15M
ngoµi giíi h¹n quy
®Þnh.
2. ChiÒu cao m« ®un tÇng nhµ
2.1. ChiÒu cao m« ®un tÇng nhµ H0 nhµ n«ng nghiÖp ph¶i lÊy phï
hîp víi b¶ng 2
TCVN 3906 1984 - Trang 2
TCVN 3906 1984 - Người đăng: Đời Thừa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TCVN 3906 1984 9 10 288