Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 5178:2004

Được đăng lên bởi Phong Trần
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1708 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5178 : 2004
QUY PHẠM AN TOÀN TRONG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ LỘ THIÊN
Safety technical rules for stone explosion and processing in the open-cast mines
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định những biện pháp kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ
thiên. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cơ sở khai thác đá hầm lò và chế biến đá xẻ.
2. Tài liệu viện dẫn
TCVN 4586:1997 Vật liệu nổ công nghiệp - Yêu cầu an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử
dụng.
TCVN 4756:89 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
3. Quy định chung
3.1. Tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác và chế biến đá và mọi người lao động đều phải thực
hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động và các quy định trong
các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn ngành (TCN) liên quan.
3.2. Các đơn vị phải có các chức danh sau đây theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước
về tiêu chuẩn, trình độ, năng lực cán bộ:
- Giám đốc điều hành mỏ,
- Người chỉ huy nổ mìn,
- Cán bộ chuyên trách (hoặc bán chuyên trách) về công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi
trường.
3.3. Nội quy lao động của mỏ được xây dựng và ban hành theo quy định của pháp luật về lao
động. Các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động phù hợp với các tiêu chuẩn, quy
trình, quy phạm về an toàn lao động và vệ sinh lao động do các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền ban hành.
3.4. Người lao động có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành của cơ quan y tế có thẩm quyền và
được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Người không đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn quy định đối
với công việc đang đảm nhận được chuyển sang làm công việc khác phù hợp.
3.5. Người lao động tại mỏ phải qua lớp huấn luyện về kỹ thuật an toàn và hàng năm phải tổ
chức huấn luyện nhắc lại một lần. Kết quả huấn luyện phải ghi vào sổ theo dõi, có chữ ký của
người lao động và người huấn luyện. Sau khi học tập, kiểm tra sát hạch, chỉ những người đạt
yêu cầu trở lên mới được giao công việc.
3.6. Đơn vị khai thác đá phải:
- có đường lên xuống núi để công nhân đi lại thuận lợi, an toàn. Khi độ dốc của đường lớn hơn
30o phải có lan can chắc chắn;
- có phương tiện chuyên chở phù hợp cho người đi làm phải qua sông, suối, hồ trong mặt bằng
thi công. Các phương tiện chuyên chở phải đảm bảo an toàn theo quy định của đăng kiểm có
thẩm quyền.
3.7. Người sử dụng lao động và người lao động phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của
pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hiện hành. Đặc biệt chú trọng
nh...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5178 : 2004
QUY PHẠM AN TOÀN TRONG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ LỘ THIÊN
Safety technical rules for stone explosion and processing in the open-cast mines
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định những biện pháp kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ
thiên. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cơ sở khai thác đá hầm lò và chế biến đá xẻ.
2. Tài liệu viện dẫn
TCVN 4586:1997 Vật liệu nổ công nghiệp - Yêu cầu an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử
dụng.
TCVN 4756:89 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
3. Quy định chung
3.1. Tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác và chế biến đá và mọi người lao động đều phải thực
hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động và các quy định trong
các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn ngành (TCN) liên quan.
3.2. Các đơn vị phải có các chức danh sau đây theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước
về tiêu chuẩn, trình độ, năng lực cán bộ:
- Giám đốc điều hành mỏ,
- Người chỉ huy nổ mìn,
- Cán bộ chuyên trách (hoặc bán chuyên trách) về công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi
trường.
3.3. Nội quy lao động của mỏ được xây dựng và ban hành theo quy định của pháp luật về lao
động. Các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động phù hợp với các tiêu chuẩn, quy
trình, quy phạm về an toàn lao động và vệ sinh lao động do các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền ban hành.
3.4. Người lao động có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành của cơ quan y tế có thẩm quyền và
được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Người không đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn quy định đối
với công việc đang đảm nhận được chuyển sang làm công việc khác phù hợp.
3.5. Người lao động tại mỏ phải qua lớp huấn luyện về kỹ thuật an toàn và hàng năm phải tổ
chức huấn luyện nhắc lại một lần. Kết quả huấn luyện phải ghi vào sổ theo dõi, có chữ ký của
người lao động và người huấn luyện. Sau khi học tập, kiểm tra sát hạch, chỉ những người đạt
yêu cầu trở lên mới được giao công việc.
3.6. Đơn vị khai thác đá phải:
- có đường lên xuống núi để công nhân đi lại thuận lợi, an toàn. Khi độ dốc của đường lớn hơn
30
o
phải có lan can chắc chắn;
- có phương tiện chuyên chở phù hợp cho người đi làm phải qua sông, suối, hồ trong mặt bằng
thi công. Các phương tiện chuyên chở phải đảm bảo an toàn theo quy định của đăng kiểm có
thẩm quyền.
3.7. Người sử dụng lao động và người lao động phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của
pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hiện hành. Đặc biệt chú trọng
những điểm sau:
- phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác cho người lao
động;
TCVN 5178:2004 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 5178:2004 - Người đăng: Phong Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
TCVN 5178:2004 9 10 515