Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 5687 - 2010 THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Được đăng lên bởi Thu Sương
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 10711 lần   |   Lượt tải: 29 lần
TCVN

TIấU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5687 : 2010
Xuất bản lần 1

THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ -
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Ventilation-air conditioning  Design standards

HÀ NỘI  2010

Thiết kế - thi cụng điều hũa chuyờn nghiệp

2

namphong@live.com TCVN 5687:2010

Mục lục
Trang
Lời nói đầu ...........................................................................................................................................5
1

Phạm vi áp dụng..........................................................................Error! Bookmark not defined.

2

Tài liệu viện dẫn.......................................................................................................................... 7

3

Quy định chung .......................................................................................................................... 8

4

Các điều kiện tính toán ............................................................................................................... 9

4.1

Thông số tính toán (TSTT) của không khí trong phòng ............................................................... 9

4.2

Thông số tính toán (TSTT) của không khí ngoài trời .................................................................10

4.3

Độ trong sạch của không khí xung quanh và không khí trong phòng ........................................ 11

5

Thông gió - Điều hoà không khí (TG-ĐHKK) ............................................................................ 11

5.1

Những chỉ dẫn chung .............................................................................................................. 7

5.2

Các loại hệ thống thông gió-điều hoà không khí (TG-ĐHKK) ................................................... 9

5.3

Vị trí đặt cửa lấy không khí ngoài (gió tươi)............................................................................... 16

5.4

Lưu lượng không khí ngoài (gió tươi) theo yêu cầu vệ sinh, lưu lượng
không khí thổi vào nói chung và không khí tuần hoàn (gió hồi) ................................................. 17

5.5

Tổ chức thông gió-trao đổi không khí ........................................................................................ 18

5.6

Thải khí (gió thải) ...................................................................................................................... 19

5.7

Lọc sạch bụi trong không khí ....................................................................................................20

5.8

Rèm không khí (còn gọi là...
TCVN
T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A
TCVN 5687 : 2010
Xuất bản lần 1
THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Ventilation-air conditioning
Design standards
NI 2010
TCVN 5687 - 2010 THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 5687 - 2010 THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - Người đăng: Thu Sương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
TCVN 5687 - 2010 THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 9 10 441