Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 82162009

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2792 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TCVN

TCVN 8216 : 2009

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8216 : 2009
Xuất bản lần 1

THIẾT KẾ ĐẬP ĐẤT ĐẦM NÉN
Design standard for compacted earth dam

HÀ NỘI - 2009

1

Mục lục
Trang
1

Phạm vi áp dụng........................................................................................................................

2

Tài liệu viện dẫn.........................................................................................................................

3

Phân loại đập đất......................................................................................................................

4

Những yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế đập đất đầm nén ...........................................................

5

Vật liệu đắp và tiêu chuẩn đầm nén ........................................................................................

6

Thiết kế mặt cắt ngang của đập đất ........................................................................................

7

Xử lý nền đập ..........................................................................................................................

8

Nối tiếp đập đất với nền, hai bờ vai và với các công trình xây đúc .........................................

9

Thiết kế quan trắc và yêu cầu lắp đặt thiết bị quan trắc...........................................................

TCVN 8216 : 2009

Lời nói đầu
TCVN 8216 : 2009 được chuyển đổi từ 14 TCN 157-2005
theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và
Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số
127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn
kỹ thuật.
TCVN 8216 : 2009 do Viện Khoa học thuỷ lợi Việt nam
biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị,
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định,
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

4

TCVN 8216 : 2009

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8228 : 2009

Thiết kế đập đất đầm nén
Design standard for compacted earth dam

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong công tác thiết kế mới, thiết kế sửa chữa nâng cấp
Đập đất các loại từ cấp I đến cấp V theo phân cấp đập đất trong các tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn hiện
hành, được thi công theo phương pháp đầm nén (gọi chung là Đập đất đầm nén).
Tiêu chuẩn này áp dụng trong các bước thiết kế của các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi.
Nội dung và mức độ thiết kế thực hiện theo các quy định có liên quan trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn
(nếu có)...
TCVN 8216 : 2009
TCVN 8216 : 2009
Xuất bản lần 1
THIẾT KẾ ĐẬP ĐẤT ĐẦM NÉN
Design standard for compacted earth dam
HÀ NỘI - 2009
1
T C V N T I Ê U C H U N Q U C G I A
TCVN 82162009 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 82162009 - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
TCVN 82162009 9 10 158