Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 8297 2009 Công trình thủy lợi Đập đất Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1496 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8297 : 2009
Xuất bản lần 1

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐẬP ĐẤT - YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THI CÔNG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẦM NÉN
Hydraulics structures – Earth dam – Technical requirements
for constrution by compaction method

HÀ NỘI - 2009

TCVN 8297 : 2009
Mục lục
Trang
Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1

Phạm vi áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2

Thuật ngữ và định nghĩa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

3

Yêu cầu kỹ thuật chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

4

Đo

6

đạc

khi

thi

công . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Dẫn dòng và tiêu nước thi công . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

6

Xử lý nền đập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

7

Vật liệu đắp đập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

8

Khai thác vận chuyển đất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

9

Đắp

14

đập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Thi công sân phủ thượng lưu, chân khay, tường nghiêng, tường tâm . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

11 Xử lý mặt nối tiếp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

12 Thi công thiết bị thoát nước, tầng lọc, lớp bảo vệ mái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

13 Lắp đặt các thiết bị quan trắc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

23

14 Quản lý và kiểm tra chất lượng thi công . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

24

15 Nghiệm thu công trình. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

...
T I Ê U C H U N Q U C G I A
TCVN 8297 : 2009
Xuất bản lần 1
NG TRÌNH THỦY LỢI -
ĐẬP ĐẤT - YÊU CU K THUẬT TRONG THI CÔNG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẦMN
Hydraulics structures – Earth dam – Technical requirements
for constrution by compaction method
HÀ NỘI - 2009
TCVN
TCVN 8297 2009 Công trình thủy lợi Đập đất Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 8297 2009 Công trình thủy lợi Đập đất Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
TCVN 8297 2009 Công trình thủy lợi Đập đất Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén 9 10 820