Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 8297 2009 Công trình thủy lợi Đập đất Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1994 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TCVN 9160 : 2012

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9160 : 2012
Xuất bản lần 1

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ
DẪN DÒNG TRONG XÂY DỰNG
Hydraulic structures - Technical requirements for
design of disversion channel in construction

HÀ NỘI - 2012

3

TCVN 9160 : 2012
Mục lục
Trang
Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1 Phạm vi áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2 Tài liệu viện dẫn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

3 Thuật ngữ và định nghĩa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

4 Quy định chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

5 Thiết kế dẫn dòng thi công . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

5.1 Yêu cầu chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

5.2 Các sơ đồ dẫn dòng và điều kiện áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

5.3 Đê quây . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

5.4 Tính toán thủy lực dẫn dòng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

5.5 Tính toán kinh tế dẫn dòng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

6 Thiết kế ngăn dòng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

6.1 Chọn thời đoạn ngăn dòng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

6.2 Các phương án ngăn dòng và điều kiện áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
TCVN 9160 : 2012
TCVN 9160 : 2012
Xuất bản lần 1
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ
DẪN DÒNG TRONG XÂY DỰNG
Hydraulic structures - Technical requirements for
design of disversion channel in construction
HÀ NỘI - 2012
3
TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 8297 2009 Công trình thủy lợi Đập đất Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 8297 2009 Công trình thủy lợi Đập đất Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
TCVN 8297 2009 Công trình thủy lợi Đập đất Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén 9 10 229