Ktl-icon-tai-lieu

TCVN

Được đăng lên bởi Vũ Hằng Phương
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1902 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XÂY DỰNG
******
Số: 21/2003/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN
60 : 2003 "TRƯỜNG DẠY NGHỀ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ"
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính Phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
- Căn cử biên bản số 118/BB-HĐKHKT ngày 25/9/2003 của Hội đồng
Khoa học kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu tiêu chuẩn 2003 " Trường dạy nghề
- Tiêu chuẩn thiết kế "
- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Viện trưởng Viện
Nghiên cứu Kiến trúc.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này 01 Tiêu chuẩn Xây dựng Việt
Nam : TCXD VN 60 : 2003 " Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế ".
Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 60 - 1974 " Trường dạy nghề - Tiêu
chuẩn thiết kế " ban hành năm 1974.
Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3 : Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công
nghệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Thủ trưởng các đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
Nơi nhận:
- Như điều 3
- Tổng Cục TCĐLCL
- Lưu VP&Vụ KHCN

KT/BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng
(Đã ký)
PGS,TSKH Nguyễn Văn Liên

TCXDVN

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXDVN 60-2003
TRƯỜNG DẠY NGHỀ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
SCHOOL OF VOCATIONAL TRAINING - DESIGN STANDARDS

HÀ NỘI 2003

Lời nói đầu
TCXDVN 60-2003 soát xét TCXD 60-1974
TCXDVN 60-2003 do Viện Nghiên cứu Kiến trúc chủ trì soát xét, biên soạn.
Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành.

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
TRƯỜNG DẠY NGHỀ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Schoolol ofof Vocationalal Trainingng - Designgn Standards

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và
công trình của các trường dạy nghề chính qui, các cơ sở dạy nghề đào tạo dài hạn,
ngắn hạn thuộc Trung ương, Địa phương hoặc các tổ chức kinh tế do Nhà nước
quản lý trong phạm vi cả nước.
Chú thích: Tiêu chuẩn này cũng được áp dụng khi thiết kế nhà và công trình của
trường đào tạo giáo viên dạy nghề.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn:
-TCVN 2748-1991
Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung
-TCVN 4450-1987
Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
-TCXD 13-1991
Phân cấp nhà và công trình dân dụng. Nguyên tắc chung
-TCVN 4601-1988
Trụ sở cơ quan. Tiêu chuẩn thiết kế
-TCVN 4513-1988
Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết ...
BỘ XÂY DỰNG
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 21/2003/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2003
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN
60 : 2003 "TRƯỜNG DẠY NGHỀ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ"
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính Phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
- Căn cử biên bản số 118/BB-HĐKHKT ngày 25/9/2003 của Hội đồng
Khoa học kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu tiêu chuẩn 2003 " Trường dạy nghề
- Tiêu chuẩn thiết kế "
- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Viện trưởng Viện
Nghiên cứu Kiến trúc.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này 01 Tiêu chuẩn Xây dựng Việt
Nam : TCXD VN 60 : 2003 " Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế ".
Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 60 - 1974 " Trường dạy nghề - Tiêu
chuẩn thiết kế " ban hành năm 1974.
Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3 : Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công
nghệ, Viện trưng Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Thủ trưởng các đơn vị liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
Nơi nhận:
- Như điều 3
- Tổng Cục TCĐLCL
- Lưu VP&Vụ KHCN
KT/BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng
(Đã ký)
PGS,TSKH Nguyễn Văn Liên
TCVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN - Người đăng: Vũ Hằng Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
TCVN 9 10 513