Ktl-icon-tai-lieu

TCVN5714_2007_chè xác định hàm lượng xơ thô

Được đăng lên bởi Nguyễn Hùng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 5714:2007
CHÈ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG XƠ THÔ
Tea - Determination of crude fibre content
Lời nói đầu
TCVN 5714:2007 thay thế TCVN 5714-93;
TCVN 5714:2007 hoàn toàn tương đương lSO 15598:1999:
TCVN 5714:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy
mẫu biên soạn, Tổng cục Têu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ
công bố.

TCVN 5714: 2007
CHÈ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG XƠ THÔ
Tea - Determination of crude fibre content
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định phương pháp dùng để xác định hàm lượng xơ thô của chè.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn
ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm
ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
lSO 1573:1980. Tea - Deteơnination of loss in mass at 103 oC (Chè – Xác định sự hao hụt khối
lượng ở 103oC).
TCVN 4851 (lSO 3696). Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và
phương pháp thử.
3. Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây:
3.1 Hàm lượng xơ thô (crude fbre oontent)
Toàn bộ các chất không hoà tan và dễ cháy dưới các đều kiện thao tác qui định trong tiêu chuẩn
này.
Chú thích: Hàm lượng xơ thô được biểu thị theo phần khối lượng của chất khô [trước đây được
biểu thị theo % (m/m)], tính bằng phần trăm.
4. Nguyên tắc
Mẫu được nghiền nhỏ thích hợp, sau đó xử lý lần lượt bằng dung dịch axit sulfuric và dung dịch
natrihydroxit đun sôi. Cặn được tách bằng cách lọc, rửa, sấy khô, cân sau đó hoá tro. Sự hao hụt
khối lượng sau khi hoá tro được gọi là hàm lượng xơ thô.
5. Thuốc thử
Chỉ sử dụng các thuốc thử tinh khiết phân tích.
5.1 Nước, phù hợp với loại 3 của TCVN 4851 (lSO 3696).
5.2 Dung dịch axlt sulfurìc gốc. c(1/2H2SO4) = 2.040 ± 0,040 mol/l (tương ứng với 100 g axit
sulfuric trên lit dung dịch).

Thêm 275 ml axit sulfuric đậm đặc (p20 = 1.84 g/ml) vào nước, để nguội và pha loãng đến 5 lít.
Cảnh báo - Đeo gang tay và mặt nạ bảo vệ
5.3 Dung dịch axlt sulfurlc làm việc, c(1/2H2SO4) = 0.255 - 0.005 mol/l (tương ứng với 12,5 g axit
sulturic trên llt dung dịch)
Pha loãng 125 ml dung dịch axit sulfuric gốc (5.2) đến 1 lít.
5.4 Dung dịch natri hydroxlt gốc, c(NAOH) = 2,504 ± 0,040 mol/l (tương ứng với 100 g natri
hydroxit trên lit dung dịch).
Hoà tan 500 g natri hydroxit trong nước, để nguội và pha loãng đến 5 lít.
Cảnh báo - Đeo găng tay...
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 5714:2007
CHÈ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG XƠ THÔ
Tea - Determination of crude fibre content
Lời nói đầu
TCVN 5714:2007 thay thế TCVN 5714-93;
TCVN 5714:2007 hoàn toàn tương đương lSO 15598:1999:
TCVN 5714:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy
mẫu biên soạn, Tổng cục Têu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công ngh
công bố.
TCVN 5714: 2007
CHÈ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG XƠ THÔ
Tea - Determination of crude fibre content
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định phương pháp dùng để xác định hàm lượng xơ thô của chè.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn
ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm
ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
lSO 1573:1980. Tea - Deteơnination of loss in mass at 103 oC (Chè – Xác định sự hao hụt khối
lượng ở 103oC).
TCVN 4851 (lSO 3696). Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và
phương pháp thử.
3. Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây:
3.1 Hàm lượng xơ thô (crude fbre oontent)
Toàn bộ các chất không hoà tan và dễ cháy dưới các đều kiện thao tác qui định trong tiêu chuẩn
này.
Chú thích: Hàm lượng xơ thô được biểu thị theo phần khối lượng của chất khô [trước đây được
biểu thị theo % (m/m)], tính bằng phần trăm.
4. Nguyên tắc
Mẫu được nghiền nhỏ thích hợp, sau đó xử lý lần lượt bằng dung dịch axit sulfuric và dung dịch
natrihydroxit đun sôi. Cặn được tách bằng cách lọc, rửa, sấy khô, cân sau đó hoá tro. Sự hao hụt
khối lượng sau khi hoá tro được gọi là hàm lượng xơ thô.
5. Thuốc thử
Chỉ sử dụng các thuốc thử tinh khiết phân tích.
5.1 Nước, phù hợp với loại 3 của TCVN 4851 (lSO 3696).
5.2 Dung dịch axlt sulfurìc gốc. c(1/2H
2
SO
4
) = 2.040 ± 0,040 mol/l (tương ứng với 100 g axit
sulfuric trên lit dung dịch).
TCVN5714_2007_chè xác định hàm lượng xơ thô - Trang 2
TCVN5714_2007_chè xác định hàm lượng xơ thô - Người đăng: Nguyễn Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TCVN5714_2007_chè xác định hàm lượng xơ thô 9 10 238