Ktl-icon-tai-lieu

Tham luận Luật BVMT sửa đổi

Được đăng lên bởi Nguyen Bao Nguyen
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÂY DỰNG LUẬT BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG (sửa đổi)
TS. Dương Thành An
Vụ trưởng Vụ chính sách và pháp chế
Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT
1

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
1.

2.

3.

Quá trình xây dựng, quan điểm, mục
đích xây dựng Luật BVMT (sửa đổi); đặc
thù của Luật BVMT
Bố cục và những nội dung cơ bản của
dự thảo Luật BVMT (sửa đổi)
Một số nội dung còn có ý kiến khác nhau

Quá trình xây dựng
Luật BVMT 2005 đã đóng góp hết sức
quan trọng vào những thành công trong
công tác BVMT thời gian qua;
 Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh
chóng của tình hình kinh tế, xã hội cũng
như các vấn đề môi trường nảy sinh thời
gian qua như biến đổi khí hậu, an ninh môi
trường… đòi hỏi sự cập nhật, bổ sung


Quá trình xây dựng
- Tổng kết 8 năm thi hành Luật BVMT 2005
- Thành lập BST, TBT;
- Tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến của các
chuyên gia, nhà quản lý, Bộ, ngành, địa
phương, doanh nghiệp;
- Tổ chức nghiên cứu tài liệu quốc tế
- Xây dựng dự thảo Luật BVMT sửa đổi
- Xây dựng các báo cáo khác

Quan điểm, mục đích
Thể chế hóa quan điểm, chủ trương,
đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị
quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013;
 Khắc phục hạn chế, bất cập của Luật
2005, bổ sung các vấn đề mới; hài hòa với
các điều ước quốc tế Việt Nam tham gia;
 Đề cao các quy luật mang tính khoa học
môi trường như coi trọng phòng ngừa…


Bố cục của dự thảo Luật
Bao gồm 19 chương và 165 điều (tăng 04
chương và 29 điều);
 Có sự thay đổi thứ tự ưu tiên và bổ sung
chương mới;
 Có 116/135 điều mới hoặc được thay đổi,
bổ sung (85,9%), bỏ 04 điều;




NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO
LUẬT BVMT (sửa đổi)
Các điểm mới chính

Chương 1. Những quy định chung:
-

-

-

mở rộng phạm vi không gian áp dụng;
Mở rộng khái niệm môi trường;
Bổ sung nguyên tắc coi BVMT là lĩnh
vực được ưu tiên;
Làm rõ hơn một số nội dung bị nghiêm
cấm;

Chương 2. QHMT, ĐMC, ĐTM
-

-

-

-

Về quy hoạch MT: là nội dung mới được
bổ sung; quy định các nội dung cơ bản về
QHMT;
ĐMC: thu hẹp đối tương, cụ thể các nhóm
CL, QH phải lập ĐMC; yêu cầu tham vấn;
ĐTM: quy định cụ thể 3 nhóm đối tượng
phải lập ĐTM; yêu cầu ĐTM 2 bước với
một số loại dự án; bỏ các quy định xác
nhận hoàn thành các công trình;
Bỏ quy định về cam kết BVMT

Chương 3. BVMT trong khai thác
TNTN và thích ứng với BĐKH
Quy định về BVMT trong các hoạt động
liên quan đến quy hoạch, khai thác, sử
dụng TNTN và đa dạng sinh học;
 Khuyến khích phát triển năng lượng sạch,
bền vững, sản xuất và tiêu thụ bền vững;
 Lồng ghép nội dung thích ứng với BĐKH
vào chiến lược, quy hoạch, kế ho...
1
XÂY DỰNG LUẬT BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG (sửa đổi)
TS. Dương Thành An
Vụ trưởng Vụ chính sách và pháp chế
Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT
Tham luận Luật BVMT sửa đổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tham luận Luật BVMT sửa đổi - Người đăng: Nguyen Bao Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tham luận Luật BVMT sửa đổi 9 10 340