Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm quyền xét xử của tòa án trong tranh chấp kinh doanh quốc tế

Được đăng lên bởi Hàn OkYo
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vũ Kim Chi
Lớp: Kinh doanh bất động sản 14D

Thẩm quyền xét xử của tòa án trong tranh chấp kinh doanh quốc tế
()
Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh trong kinh doanh quốc tế là quyền
hạn và nghĩa vụ của tòa án trong giải quyết các vụ việc. Khi một vụ tranh chấp xảy
ra cần phải xác định rõ nó thuộc thẩm quyền của cơ quan nào.
Theo nguyên tắc chung thì tòa án thương mại chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh
chấp có tính chất thương mại. Hầu hết luật pháp các nước đều dựa vào các hành vi
thương mại để xác định đó có phải là tranh chấp thương mại hay không. Vì vậy,
tranh chấp thương mại được hiểu là các tranh chấp phát sinh trong việc thực hiện
hành vi thương mại giữa các thương nhân với nhau.
Về cơ bản, tòa án thương mại các nước có thẩm quyền xét xử các vụ việc sau:
- Tranh chấp về hợp đồng được ký kết giữa các thương nhân với nhau;
- Tranh chấp giữa các thành viên trong công ty với nhau và giữa họ với công ty;
- Tranh chấp liên quan đến hành vi thươg mại của tất cả mọi chủ thể;
- Tuyên bố phá sản, giải thể hay đình chỉ hoạt động của một doanh nghiệp.
Ngoài ra, thẩm quyền của tòa án thương mại còn có thể xác định theo nguyên tắc
“thẩm quyền theo lãnh thổ”. Theo đó, tòa án thương mại có thẩm quyền xét xử sơ
thẩm các tranh chấp thương mại là tòa án nơi bị đơn có trụ sở kinh doanh hoặc nơi
bị đơn có tài sản liên quan đến vụ tranh chấp.
Việc xác định thẩm quyền của tòa án thương mại theo các nguyên tắc trên chủ yếu
áp dụng trong việc giải quyết các tranh chấp trong phạm vi một quốc gia. Đối với
các tranh chấp có tính chất quốc tế thì còn phải kết hợp với sự thỏa thuận của các
bên trong các hợp đồng kinh doanh quốc tế. Bởi vì, các tòa án thương mại không
có thẩm quyền đương nhiên trong việc xét xử các tranh chấp kinh doanh quốc tế,

ngay cả khi các tranh chấp đó phát sinh trên lãnh thổ của nước tòa án. Về nguyên
tắc, tòa án thương mại chỉ có quyền xét xử các tranh chấp kinh doanh quốc tế khi
nào các bên có liên quan thỏa thuận giao cho bằng cách quy định trong hợp đồng
hoặc bằng một thỏa thuận riêng sau khi tranh chấp đã phát sinh. Cũng có những
trường hợp khi hợp đồng không quy định cụ thể tòa án nòa có thẩm quyền giải
quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mà chỉ quy định chung chung rằng
“mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng sẽ được giải quyết bằng tố tụng trước tòa
án” thì khi đó các bên có thể vận dụng cách xác định thẩm quyền theo tập quán là
tranh chấp sẽ đượ...
Vũ Kim Chi
Lớp: Kinh doanh bất động sản 14D
Thẩm quyền xét xử của tòa án trong tranh chấp kinh doanh quốc tế
(http://luatduonggia.vn/tham-quyen-xet-xu-cua-toa-an-trong-tranh-chap-kinh-
doanh-quoc-te)
Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh trong kinh doanh quốc tếquyền
hạn và nghĩa vụ của tòa án trong giải quyết các vụ việc. Khi một vụ tranh chấp xảy
ra cần phải xác định rõ nó thuộc thẩm quyền của cơ quan nào.
Theo nguyên tắc chung thì tòa án thương mại ch thẩm quyền giải quyết tranh
chấp tính chất thương mại. Hầu hết luật pháp các nước đều dựa vào các hành vi
thương mại để c định đó phải tranh chấp thương mại hay không. vậy,
tranh chấp thương mại được hiểu các tranh chấp phát sinh trong việc thực hiện
hành vi thương mại giữa các thương nhân với nhau.
Về cơ bản, tòa án thương mại các nước có thẩm quyền xét xử các vụ việc sau:
- Tranh chấp về hợp đồng được ký kết giữa các thương nhân với nhau;
- Tranh chấp giữa các thành viên trong công ty với nhau và giữa họ với công ty;
- Tranh chấp liên quan đến hành vi thươg mại của tất cả mọi chủ thể;
- Tuyên bố phá sản, giải thể hay đình chỉ hoạt động của một doanh nghiệp.
Ngoài ra, thẩm quyền của tòa án thương mại còn thể xác định theo nguyên tắc
“thẩm quyền theo lãnh thổ”. Theo đó, tòa án thương mại thẩm quyền xét xử
thẩm các tranh chấp thương mại tòa án nơi bị đơn có trụ sở kinh doanh hoặc nơi
bị đơn có tài sản liên quan đến vụ tranh chấp.
Việc xác định thẩm quyền của tòa án thương mại theo các nguyên tắc trên chủ yếu
áp dụng trong việc giải quyết c tranh chấp trong phạm vi một quốc gia. Đối với
các tranh chấp nh chất quốc tế thì còn phải kết hợp với sự thỏa thuận của các
bên trong các hợp đồng kinh doanh quốc tế. Bởi vì, các tòa án thương mại không
thẩm quyền đương nhiên trong việc xét x các tranh chấp kinh doanh quốc tế,
Thẩm quyền xét xử của tòa án trong tranh chấp kinh doanh quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm quyền xét xử của tòa án trong tranh chấp kinh doanh quốc tế - Người đăng: Hàn OkYo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thẩm quyền xét xử của tòa án trong tranh chấp kinh doanh quốc tế 9 10 514