Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của dân

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 750 trang   |   Lượt xem: 3525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L

chñ biªn

pgs, ts. NguyÔn Ngäc Anh

Phã Vô tr­ëng Vô Ph¸p chÕ Bé C«ng an
L

tËp thÓ t¸c gi¶

TS. TrÇn ThÕ Qu©n
TS. Lª V¨n Th­

TS. §µo H÷u D©n

ThS. Chö Quang ThiÖu

ThS. NguyÔn ViÕt S¸ch

ThS. NguyÔn Xu©n To¶n
L

ThS. Hoµng Minh S¬n
biªn so¹n

PGS, TS. §inh V¨n Thanh
ThS. Ph¹m Träng C­êng
ThS. Chu ThÕ Long

ThS. Vò Huy Kh¸nh

CN. Ph¹m V¨n C«ng

2

Lêi giíi thiÖu

Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan
träng cña lùc l­îng C«ng an nh©n d©n. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt,
C«ng an nh©n d©n kh«ng chØ cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh
chÝnh mµ cßn tham gia vµo qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý hµnh
chÝnh kh¸c nh­ gi¸o dôc t¹i x·, ph­êng, thÞ trÊn; ®­a vµo tr­êng gi¸o
d­ìng; ®­a vµo c¬ së gi¸o dôc; ®­a vµo c¬ së ch÷a bÖnh vµ qu¶n chÕ
hµnh chÝnh. Trong ho¹t ®éng xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh, ®Ó xö lý ®óng
ng­êi, ®óng hµnh vi vi ph¹m qua ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶n
lý hµnh chÝnh nhµ n­íc, gãp phÇn cñng cè ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa
th× ng­êi ¸p dông ph¸p luËt ph¶i n¾m v÷ng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt
vÒ thÈm quyÒn vµ tr×nh tù, thñ tôc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.
Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 vµ c¸c v¨n b¶n
h­íng dÉn thi hµnh ®· quy ®Þnh t­¬ng ®èi cô thÓ vÒ thÈm quyÒn xö
lý vi ph¹m hµnh chÝnh cña C«ng an nh©n d©n. Tuy nhiªn, c¸c hµnh
vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc an ninh, trËt tù rÊt phøc t¹p,
®a d¹ng; trong lùc l­îng C«ng an nh©n d©n cã nhiÒu chøc danh ë
nhiÒu cÊp C«ng an cã thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m. Do ®ã, viÖc x¸c ®Þnh
®óng thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh cña c¸n bé, chiÕn sü
C«ng an nh©n d©n trong nh÷ng tr­êng hîp cô thÓ còng cã nhiÒu vÊn
®Ò ®Æt ra. Thùc tiÔn cho thÊy, cã nh÷ng tr­êng hîp do x¸c ®Þnh kh«ng
®óng thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh, nªn nhiÒu c¸n bé, chiÕn
sü C«ng an ®· ra quyÕt ®Þnh xö lý ch­a ®óng víi quy ®Þnh cña ph¸p
luËt, x©m ph¹m quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n; ¶nh
h­ëng ®Õn uy tÝn cña lùc l­îng C«ng an vµ lµm gi¶m hiÖu lùc, hiÖu
qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc trong lÜnh vùc an ninh, trËt tù.
Víi mong muèn trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc chuyªn s©u vÒ thÈm
quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh cho c¸n bé, chiÕn sü C«ng an nh©n
d©n; ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh t¹i
3

c¸c ®¬n vÞ, ®Þa ph­¬ng; trong khu«n khæ Dù ¸n VIE/02/015 “Hç trî thùc
thi ChiÕn l­îc ph¸t triÓn hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010”
do UNDP, Sida, DANIDA, NaUy vµ Ailen tµi trî, Vô Ph¸p chÕ - Bé
C«ng an biªn so¹n cuèn s¸ch “ThÈm quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh
chÝnh cña C«ng an nh©n d©n”. Cuèn s¸...
L chñ biªn
pgs, ts. NguyÔn Ngäc Anh
Phã Vô trëng Vô Ph¸p chÕ Bé C«ng an
L tËp thÓ t¸c gi¶
TS. TrÇn ThÕ Qu©n
TS. Lª V¨n Th
TS. §µo H÷u D©n
ThS. Chö Quang ThiÖu
ThS. NguyÔn ViÕt S¸ch
ThS. NguyÔn Xu©n To¶n
ThS. Hoµng Minh S¬n
L biªn so¹n
PGS, TS. §inh V¨n Thanh
ThS. Ph¹m Träng Cêng
ThS. Chu ThÕ Long
ThS. Vò Huy Kh¸nh
CN. Ph¹m V¨n C«ng
2
Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của dân - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
750 Vietnamese
Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của dân 9 10 322