Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 01/2014/TTBGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Được đăng lên bởi ngheuhapsa-gmail-com
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

--------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

THÔNG TƯ
BAN HÀNH KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Lu ật s ửa đổi, b ổ sung m ột
số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và c ơ cấu tổ ch ức c ủa B ộ, c ơ
quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và c ơ cấu t ổ ch ức c ủa B ộ
Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s ố đi ều của Lu ật giáo d ục;
Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính ph ủ v ề
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02
tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi ti ết và h ướng d ẫn thi hành
một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng
01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Ngh ị định
số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung m ột s ố đi ều
của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính ph ủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Th ủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Dạy và h ọc ngoại ng ữ trong h ệ
thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020";
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo
dục;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư về Khung năng l ực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Khung năng lực ngoại ng ữ 6 b ậc
dùng cho Việt Nam.
1/33

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 3 n ăm 2014.
Các quy định trước đây về chương trình ngoại ngữ trái với quy định tại Thông
tư này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định ch ất l ượng
giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào t ạo;
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố tr ực thuộc Trung ương; Giám
đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học Quốc gia, đại học
vùng; Giám đốc các học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và
trung cấp chuy...
B GIÁO D C ÀO T O Đ
--------
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p - T do - H nh phúcĐộ
---------------
S : 01/2014/TT-BGD T Đ Hà N i, ngày 24 tháng 01 n m 2014 ă
THÔNG TƯ
BAN HÀNH KHUNG N NG L C NGO I NG 6 B C DÙNG CHO VI T NAMĂ
C n c Lu t giáo d c ngày 14 tháng 6 n m 2005; Lu t s a i, b sung m tă ă đổ
s i u c a Lu t giáo d c ngày 25 tháng 11 n m 2009; đ ă
C n c Lu t giáo d c i h c ngày 18 tháng 6 n m 2012;ă đạ ă
C n c Ngh nh s 36/2012/N -CP ngày 18 tháng 4 n m 2012 c a Chínhă đị Đ ă
ph quy nh ch c n ng, nhi m v , quy n h n c c u t ch c c a B , c đị ă ơ ơ
quan ngang B ;
C n c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 n m 2008 c a Chínhă đị Đ ă
ph quy nh ch c n ng, nhi m v , quy n h n c c u t ch c c a B đị ă ơ
Giáo d c và ào t o; Đ
C n c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 n m 2006 c a Chínhă đị Đ ă
ph quy nh chi ti t h ng d n thi hành m t s i u c a Lu t giáo d c; đị ế ướ đ
Ngh nh s 31/2011/N -CP ngày 11 tháng 5 n m 2011 c a Chính ph v đị Đ ă
vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 đ đ đị Đ
tháng 8 n m 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t h ng d n thi hànhă đ ế ướ
m t s i u c a Lu t giáo d c; Ngh nh s 07/2013/N -CP ngày 09 tháng đ đị Đ
01 n m 2013 c a Chính ph s a i i m b kho n 13 i u 1 c a Ngh nhă đổ đ Đ đị
s 31/2011/N -CP ngày 11 tháng 5 n m 2011 s a i, b sung m t s i u Đ ă đổ đ
c a Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 n m 2006 c a Chính ph đị Đ ă
quy nh chi ti t và h ng d n thi hành m t s i u c a Lu t giáo d c;đị ế ướ đ
C n c Quy t nh s 1400/Q -TTg ngày 30 tháng 9 n m 2008 c a Thă ế đị Đ ă
t ng Chính ph v vi c phê duy t án "D y h c ngo i ng trong hướ Đề
th ng giáo d c qu c dân giai o n 2008 – 2020"; đ
Theo ngh c a C c tr ng C c Kh o thí Ki m nh ch t l ng giáođề ưở đị ượ
d c;
B tr ng B Giáo d c ào t o ban hành Thông t v Khung n ng l c ưở Đ ư ă
ngo i ng 6 b c dùng cho Vi t Nam.
i u 1.Đ Ban hành kèm theo Thông t này Khung n ng l c ngo i ng 6 b cư ă
dùng cho Vi t Nam.
1/33
Thông tư 01/2014/TTBGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư 01/2014/TTBGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Người đăng: ngheuhapsa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Thông tư 01/2014/TTBGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 9 10 153