Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 02

Được đăng lên bởi LUONGMIN
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2788 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÔNG TƯ
CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 02/2007/TT-BXD NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2007
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ: LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUY ĐỊNH TẠI
NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2005/NĐ-CP NGÀY 07/02/2005 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ
112/2006/NĐ-CP NGÀY 29/9/2006 CỦA CHÍNH PHỦ

- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình;
Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư
xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình (dưới đây viết tắt là Nghị định 16/CP) và Nghị định số
112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (dưới đây viết tắt là Nghị
định 112/CP) như sau:
PHẦN I
HƯỚNG DẪN VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
I. Việc xác định chủ đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
1. Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì chủ đầu tư là một trong
các cơ quan, tổ chức sau: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở
Trung ương (gọi chung là cơ quan cấp Bộ), Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương (gọi chung là UBND cấp tỉnh) và doanh nghiệp nhà nước.
2. Đối với dự án do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ, Chủ tịch UBND các cấp
quyết định đầu tư thì người quyết định đầu tư giao cho đơn vị quản lý, sử dụng công trình làm
chủ đầu tư.
Trường hợp đơn vị quản lý, sử dụng công trình không đủ điều kiện về tổ chức, nhân
lực, thời gian và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu
tư hoặc chưa xác định được đơn vị quản lý, sử dụng công trình thì người quyết định đầu tư giao
cho đơn vị có đủ các điều kiện nêu trên làm chủ đầu tư và thực hiện như sau:
Đối với trường hợp đơn vị quản lý, sử dụng công trình không được giao làm chủ đầu tư
thì đơn vị quản lý, sử dụng công trình phải có văn bản cử người tham gia với chủ đầu tư ...
THÔNG TƯ
CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 02/2007/TT-BXD NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2007
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ: LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUY ĐỊNH TẠI
NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2005/NĐ-CP NGÀY 07/02/2005 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ
112/2006/NĐ-CP NGÀY 29/9/2006 CỦA CHÍNH PHỦ
- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản dự
án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản dự án đầu xây dựng công
trình;
Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu
xây dựng công trình; giấy phép xây dựng tổ chức quản lý dự án đầu xây dựng công trình
quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản dự án
đầu xây dựng công trình (dưới đây viết tắt Nghị định 16/CP) Nghị định số
112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (dưới đây viết tắt là Nghị
định 112/CP) như sau:
PHẦN I
HƯỚNG DẪN VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
I. Việc xác định chủ đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
1. Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì chủ đầu tưmột trong
các quan, tổ chức sau: Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác
Trung ương (gọi chung quan cấp Bộ), Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương (gọi chung là UBND cấp tỉnh) và doanh nghiệp nhà nước.
2. Đối với dự án do Bộ trưởng, Thủ trưởng quan cấp Bộ, Chủ tịch UBND các cấp
quyết định đầu thì người quyết định đầu giao cho đơn vị quản lý, sử dụng công trình làm
chủ đầu tư.
Trường hợp đơn vị quản lý, sử dụng công trình không đủ điều kiện về tổ chức, nhân
lực, thời gian và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu
tư hoặc chưa xác định được đơn vị quản lý, sử dụng công trình thì người quyết định đầu tư giao
cho đơn vị có đủ các điều kiện nêu trên làm chủ đầu tư và thực hiện như sau:
Đối với trường hợp đơn vị quản lý, sử dụng công trình không được giao làm chủ đầu
thì đơn vị quản lý, sử dụng công trình phải văn bản cử người tham gia với chủ đầu để
quản lý dự án đầuxây dựng và tổ chức tiếp nhận công trình đưa vào khai thác sử dụng. Chủ
Thông tư 02 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư 02 - Người đăng: LUONGMIN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Thông tư 02 9 10 722