Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 03/2004/TT-BTC hướng dẫn kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện Luật NSNN và khoán chi hành chính

Được đăng lên bởi makhala111
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 7559 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ TÀI CHÍNH

Số:03/2004/TT-BTC

C ỘN G HÒA X Ã HỘI C HỦ N GHĨ A VI ỆT N AM
Đ ộc l ập- Tự d o-Hạn h phú c
Hà Nội ,ngày13 tháng01 năm 2004

THÔNG TƯ
C Ủ A BỘ TÀI CHÍN H SỐ 03/2004 /TT- BTC N G ÀY 13 THÁN G 01
N ĂM 2004 HƯ ỚN G D ẪN K Ế TO ÁN CÁC ĐƠ N VỊ HÀN H CHÍN H
SỰ NG HIỆ P THỰ C HIỆ N LU ẬT NG ÂN SÁC H N HÀ N ƯỚ C VÀ
K HO ÁN CHI HÀN H CHÍN H
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 /6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện Nghị định số 60 /NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ
về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ
quan hành chính nhà nước và Thông tư liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP
ngày 08/02/2002 của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội
vụ) hướng dẫn Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg nói trên của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 999TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 và các thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 999TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính (Thông tư số 184/1998/TT-BTC ngày 28/12/1998
hướng dẫn kế toán quyết toán vật tư, hàng hoá tồn kho, giá trị khối lượng sửa chữa
lớn, XDCB hoàn thành ở thời điểm cuối năm; Thông tư số 185/1998/TT-BTC ngày
28/12/1998 hướng dẫn kế toán thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp trong các
đơn vị hành chính, sự nghiệp; Thông tư số 109/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001 hướng
dẫn kế toán tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại);
Để phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn
Luật Ngân sách và khoán chi hành chính; Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán trong các
cơ quan nhà nước và đơn vị hành chính, sự nghiệp như sau:
I- PHẠM VI ÁP DỤNG

Thông tư này áp dụng cho tất cả các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, sự nghiệp
thuộc bộ máy quản lý nhà nước Trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức
xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được ngân sách nhà nước
cấp kinh phí đang thực hiện Chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp ban hành theo
Quyết định số 999-TC/QĐ-CĐKT ngày 02/11/1996 và các thông tư hướng dẫn bổ
sung, sửa đổi Chế độ kế toá...
BỘ TÀI CHÍNH CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp- T do-Hnh phúc
Số:03/2004/TT-BTC Hà Ni,ngày13 tháng01 năm2004
THÔNG TƯ
CA B TÀI CHÍNH S 03/2004/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 01
NĂM 2004 HƯNG DN K TOÁN CÁC ĐƠN V HÀNH CHÍNH
S NGHIP THC HIN LUT NGÂN SÁCH NHÀ NƯC VÀ
KHOÁN CHI HÀNH CHÍNH
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 /6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện Nghị định số 60 /NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ
về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ
quan hành chính nhà nước và Thông tư liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP
ngày 08/02/2002 của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội
vụ) hướng dẫn Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg nói trên của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 999-
TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 và các thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 999-
TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính (Thông tư số 184/1998/TT-BTC ngày 28/12/1998
hướng dẫn kế toán quyết toán vật tư, hàng hoá tồn kho, giá trị khối lượng sửa chữa
lớn, XDCB hoàn thành ở thời điểm cuối năm; Thông tư số 185/1998/TT-BTC ngày
28/12/1998 hướng dẫn kế toán thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp trong các
đơn vị hành chính, sự nghiệp; Thông tư số 109/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001 hướng
dẫn kế toán tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại);
Để phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn
Luật Ngân sách và khoán chi hành chính; Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán trong các
cơ quan nhà nước và đơn vị hành chính, sự nghiệp như sau:
I- PHM VI ÁP DNG
Thông tư này áp dụng cho tất cả các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, sự nghiệp
thuộc bộ máy quản lý nhà nước Trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức
xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được ngân sách nhà nước
cấp kinh phí đang thực hiện Chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp ban hành theo
Quyết định số 999-TC/QĐ-CĐKT ngày 02/11/1996 và các thông tư hướng dẫn bổ
sung, sửa đổi Chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp ban hành theo Quyết định số
999- TC/QĐ/CĐKT nói trên. Riêng đối với đơn vị sự nghiệp có thu vẫn thực hiện kế
toán theo Thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 và những nội dung liên
quan đến tiếp nhận kinh phí ngân sách nhà nước quy định trong thông tư này.
Thông tư 03/2004/TT-BTC hướng dẫn kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện Luật NSNN và khoán chi hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư 03/2004/TT-BTC hướng dẫn kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện Luật NSNN và khoán chi hành chính - Người đăng: makhala111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Thông tư 03/2004/TT-BTC hướng dẫn kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện Luật NSNN và khoán chi hành chính 9 10 976