Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 07 /2008/TT-BXD Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

Được đăng lên bởi nam-pham
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XAY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07 /2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2008

THÔNG TƯ
Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt
và quản lý quy hoạch xây dựng
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định
chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy
hoạch xây dựng;
Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý
quy hoạch xây dựng được quy định tại Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 4, Mục 5 Điều 38
và Điều 41 Mục 6 chương II - Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm
2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định
08/2005/NĐ-CP), như sau:
Phần I
Những Quy định chung
1. Khi lập quy hoạch xây dựng cần đầy đủ các căn cứ được quy định tại Điều
7, Điều 15, Điều 23 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP và tuân thủ theo trình tự từ
quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đến quy hoạch chi tiết xây
dựng. Trong trường hợp mà chưa có đủ các căn cứ theo quy định thì phải dựa trên
định hướng lớn của các ngành, các chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương
và các yếu tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch xây dựng để
làm căn cứ lập quy hoạch xây dựng.
2. Nhiệm vụ quy hoạch có thể được điều chỉnh trong quá trình lập đồ án quy
hoạch xây dựng.
Khi tiến hành lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, có những nội dung khác
với nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt mà không thay đổi phạm vi ranh giới,
diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch thì không phải tiến hành lập lại nhiệm vụ
quy hoạch. Người có thẩm quyền chỉ phê duyệt lại nhiệm vụ quy hoạch để đảm bảo
sự thống nhất với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.
3. Ban quản lý các khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù có trách nhiệm tổ
chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng thuộc phạm vi ranh giới do
mình quản lý và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo
hướng dẫn tại Thông tư này.
4. Đối với quy hoạch xây dựng các khu vực có ý nghĩa quan trọng về kinh tế chính trị - xã hội - an ninh - quốc phòng đã được xác định tại nhiệm vụ quy hoạch
xây dựng thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng phải xin ý kiến
của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp trước khi phê duyệt các quy hoạch xây dựng
đó.

Page 1 of 16

5. Đối với các khu chức năng khác ngoài đô thị (khu đô thị, khu du lịch, khu di
sản, bảo tồn di tích, giáo dục đào tạo, y tế, cụm công ngh...
BỘ XAY DỰNG
Số: 07 /2008/TT-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2008
THÔNG TƯ
Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt
và quản lý quy hoạch xây dựng
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định
chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy
hoạch xây dựng;
Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, p duyệt quản
quy hoạch xây dựng được quy đnh tại Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 4, Mục 5 Điều 38
Điều 41 Mục 6 chương II - Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm
2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng (sau đây gọi tắt Nghị định
08/2005/NĐ-CP), như sau:
Phần I
Những Quy định chung
1. Khi lập quy hoạch xây dựng cần đầy đủ các căn cứ được quy định tại Điều
7, Điều 15, Điều 23 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP và tuân thủ theo trình tự từ
quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung y dựng đến quy hoạch chi tiết xây
dựng. Trong trường hợp chưa đủ các căn cứ theo quy định thì phải dựa trên
định hướng lớn củac ngành, các chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương
c yếu t kinh tế hội ảnh ởng đến khu vực lập quy hoạch y dựng để
làm căn cứ lập quy hoạch xây dựng.
2. Nhiệm vụ quy hoạch có thể được điều chỉnh trong quá trình lập đồ án quy
hoạch xây dựng.
Khi tiến hành lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, những nội dung khác
với nhiệm vụ quy hoạch đã được p duyệt không thay đổi phạm vi ranh giới,
diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch thì không phải tiến hành lập lại nhiệm vụ
quy hoạch. Người thẩm quyền chỉ phê duyệt lại nhiệm vụ quy hoạch để đảm bảo
sự thống nhất với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.
3. Ban quản các khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc t trách nhiệm tổ
chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng thuộc phạm vi ranh giới do
mình quản lý và trình cơ quan n nước thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo
hướng dẫn tại Thông tư này.
4. Đối với quy hoạch xây dựng các khu vựcý nghĩa quan trọng về kinh tế -
chính trị - xã hội - an ninh - quốc phòng đã được xác định tại nhiệm vụ quy hoạch
xây dựng thì quan thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng phải xin ý kiến
của cơ quan quản cấp trên trực tiếp trước khi phê duyệt các quy hoạch y dựng
đó.
Page 1 of 16
Thông tư 07 /2008/TT-BXD Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư 07 /2008/TT-BXD Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng - Người đăng: nam-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thông tư 07 /2008/TT-BXD Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng 9 10 683