Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 092014TTNHNN ngày 18032014

Được đăng lên bởi linhlannguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGAN HANG NHA NIXOC CONG HOA Xl HQI CHU NGHiA VItT NAM
VIFIC NAM
DO !Op - Tv do - Hynh phfic
So: OR /20}4/TT-NHNN

Ha VOi, ngay 48 thcing 3 nam 2014

TIT
A.
Ve viec sirs
be sung m(it so dieu dm Thong ttr so 02/2013/TT-NHNN
THONG

ngay 21/01/2013 clia ThOng dOc Ngan hitng Nita nut quy dinh ve plan
loai tai san eh, mat trich, phtrung pithy trich lap dv phong rtii ro
va viec su dyng dv pilling a this, yeti ro trong Mat Ong
ctia to chfrc tin dyng, chi nhanh ngfin hhng nut ngoai
Can cu Lueit Ngcin hang Nha nteec ViOt Warn so 46/2010/QH12 ngay 16
thcing 6 nam 2010;
Can me Luat cac to chic tin dung so 47/2010/QH12 ngay 16 thang 6 Warn

n
v
.
m
tna

2010;

Can me Nghi dinh so 156/2013/ND-CP ngay 11 thang 11 nam 2013 cga
Chinh phi quy clink chtec nang, nhiem vu quven hgn va ca eau 16 chic cica
Ngefin hang Nhci me& ViOt Nam;

u
L
.
www

,
e
i
atV

Theo cid nghi cga Chanh Thanh tra, giam sat ngein hang,
Thong doe Ngan hang Nhet t entac ViOt Nam ban hanh Thong he nth
ba
sung m so thou cga Thong tu so 02/2013/TT-NHNN ngay 21/01/2013 quy dinh
phan loci Lai san c6 mtec inch, phurmg phap trich tap du phong rgi ro va vie('
sg dung du phOng cle xi? ly rgi ro trong hoot cl Ong mkt to clnic tin dung, chi
nhcinh ngan hang me& ngoai (Thong to 02).

ve

Dieu 1. Sira doi, be) sung mot so dieu dm Thong Dr 02 nhtr sau:
1. BO sung khoan 4 vao Dieu 1 nhu sau:
"4. Viec trich lap va sir dung du phong rui ro doi vari trai phieu dac biet do
Cong ty Tian 19 tai san cua cac to chic tin dung Viet Nam phat bomb de mua ny
xdu ctia to chic tin dung thuc hi'en theo quy dinh 41 Thimg tu so 19/2013/1TNI-INN ngay 06/9/2013 , cila Thong doc Ngan hang Nha nuerc quy dinh ye viec
mua, ban va xi 1y no xau cua ang ty quan 132 Si san cua cac to chic tin dung
Viet Nam (ThOng tu 19) va cac van ban situ doi, b6 sung, thay the Thong tu 19
(nen co)."
2. Sfra dOi, be sung diem h khoan 2 Dieu 5 nhu sau:
"h) CO quy dinh ve viec tu dank gia tai san bao dam, bao gOm nguyen tee
dinh ky, phucmg phap, quy trinh va trach nhiem cua tong don vi, ca nhan co lien
quan den viec dinh gia tai san bao dam theo qu ✓ dinh cia phap luat de dam bao
gia tri tai san bao dam phi hap vOi gia tri thi truing khi tinh se, tien trich lap du

phong cu the theo quy dinh tai Thong tu nay;"

3. Sua doi, be) sung khoan 9 va khoin 10 Dieu 9 nhu sau:
"9. Dai vat khoan ng ma viec cho vay, cap tin
thgc hien theo chap
thuan, chi dao ciza Chinh
Thg turfing Chinh pha, to
to chirc tin dung, chi nhanh
ngirin hang nu& ngoai thgc hien phan loaf no, tri...
NGAN HANG NHA NIXOC CONG HOA Xl HQI CHU NGHiA VItT NAM
VIFIC NAM
DO !Op - Tv do - Hynh phfic
So:
OR
/20}4/TT-NHNN
Ha VOi, ngay 48 thcing 3 nam 2014
THONG
TIT
Ve viec sirs
A.
be
sung m(it so dieu dm Thong ttr so 02/2013/TT-NHNN
ngay 21/01/2013 clia ThOng dOc Ngan hitng Nita nut quy dinh ve plan
loai tai san eh, mat trich, phtrung pithy trich lap dv phong rtii ro
va viec su
dyng dv pilling
a this,
yeti ro trong Mat Ong
ctia to chfrc tin dyng, chi nhanh ngfin hhng nut ngoai
Can cu Lueit Ngcin hang Nha nteec ViOt Warn so 46/2010/QH12 ngay 16
thcing 6 nam 2010;
Can me Luat cac to chic tin dung so 47/2010/QH12 ngay 16 thang 6 Warn
Can me Nghi dinh so 156/2013/ND-CP ngay 11 thang 11 nam 2013 cga
Chinh phi quy clink chtec nang, nhiem vu
,
quven hgn va ca eau 16 chic cica
Ngefin hang Nhci me& ViOt Nam;
Theo cid nghi cga Chanh Thanh tra, giam sat ngein hang,
Thong doe Ngan hang Nhet
t
entac ViOt Nam ban hanh Thong he nth
ba
sung m so thou cga Thong tu so 02/2013/TT-NHNN ngay 21/01/2013 quy dinh
ve
phan loci Lai san c6 mtec inch, phurmg phap trich tap du phong rgi ro va vie('
sg dung du phOng cle xi? ly rgi ro trong hoot cl Ong mkt to clnic tin dung, chi
nhcinh ngan hang me& ngoai (Thong
to
02).
Dieu 1. Sira doi, be) sung mot so dieu dm Thong Dr 02 nhtr sau:
1.
BO sung khoan 4 vao Dieu 1 nhu sau:
"4. Viec trich lap va sir dung du phong rui ro doi vari trai phieu dac biet do
Cong ty Tian 19 tai san cua cac to chic tin dung Viet Nam phat bomb de mua ny
xdu ctia to chic tin dung thuc hi'en theo quy dinh 41 Thimg tu so 19/2013/1T-
NI-INN ngay 06/9/2013
,
cila Thong doc Ngan hang Nha nuerc quy dinh
ye
viec
mua, ban va xi 1y no xau cua ang ty quan 132 Si san cua cac to chic tin dung
Viet Nam (ThOng tu 19) va cac van ban situ doi, b6 sung, thay the Thong tu 19
(nen co)."
2.
Sfra dOi, be sung diem h khoan 2 Dieu 5 nhu sau:
"h) CO quy dinh ve viec tu dank gia tai san bao dam, bao gOm nguyen
tee
dinh ky, phucmg phap, quy trinh va trach nhiem cua tong don vi, ca nhan co lien
quan den viec dinh gia tai san bao dam theo qu
dinh cia phap luat
de
dam bao
gia tri tai san bao dam phi hap vOi gia tri thi truing khi tinh se, tien trich lap du
2010;
www.LuatVietnam.vn
Thông tư 092014TTNHNN ngày 18032014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư 092014TTNHNN ngày 18032014 - Người đăng: linhlannguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thông tư 092014TTNHNN ngày 18032014 9 10 352