Ktl-icon-tai-lieu

thông tư 10

Được đăng lên bởi Minh Le
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC CẤM SỬ DỤNG LAO
ĐỘNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 06 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm
vụ, quan hệ và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định danh mục các
công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên,
Điều 1.
1. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao
động là người chưa thành niên (sau đây gọi tắt là lao động chưa thành niên).
2. Thông tư này áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia
đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là người
sử dụng lao động).
Điều 2.
1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát các công việc và nơi làm việc, lao động chưa
thành niên đang làm; không được bố trí lao động chưa thành niên làm các công việc hoặc nơi
làm việc theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám
sát việc thực hiện Thông tư này;
b) Tăng cường thanh tra phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của pháp
luật về sử dụng lao động chưa thành niên;

c) Hằng năm, tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện
Thông tư này cùng với báo cáo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn.
Điều 3.
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2013.
2. Bãi bỏ Thông tư Liên bộ số 09/TT-LB ngày 13 tháng 04 năm 1995 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Y tế về quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc cấm sử
dụng lao động chưa thành niên.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 10/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013
THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC CẤM SỬ DỤNG LAO
ĐỘNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 06 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm
vụ, quan hệ và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định danh mục các
công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên,
Điều 1.
1. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao
động là người chưa thành niên (sau đây gọi tắt là lao động chưa thành niên).
2. Thông tư này áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia
đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là người
sử dụng lao động).
Điều 2.
1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát các công việc và nơi làm việc, lao động chưa
thành niên đang làm; không được bố trí lao động chưa thành niên làm các công việc hoặc nơi
làm việc theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám
sát việc thực hiện Thông tư này;
b) Tăng cường thanh tra phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của pháp
luật về sử dụng lao động chưa thành niên;
thông tư 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thông tư 10 - Người đăng: Minh Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
thông tư 10 9 10 227