Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 11/2010/TT-BKH về chào hàng cạnh tranh

Được đăng lên bởi Huong Nx
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
---------------Số: 11/2010/TT-BKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2010

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ
bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng
dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật Đấu thầu khi áp
dụng hình thức chào hàng cạnh tranh phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Có giá gói thầu dưới hai tỷ đồng;
- Là loại hàng hóa thông dụng (có nhiều người sử dụng và có nguồn cung cấp đảm bảo, ổn
định), sẵn có trên thị trường (hàng hóa được giao ngay khi có nhu cầu mà không phải thông qua đặt
hàng để thiết kế, gia công, chế tạo, sản xuất), có đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa (theo tiêu
chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài) và tương đương
nhau về chất lượng (có khả năng thay thế lẫn nhau do có cùng đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng
và các đặc tính khác).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, cá nhân trong nước khi áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh để mua sắm hàng
hóa.
Điều 3. Mẫu Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
1. Các Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng
đối với hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước. Trường hợp áp dụng hình thức chào hàng cạnh
tranh quốc tế thì có thể sửa đổi, bổ sung những nội dung quy định tại các Mẫu này cho phù hợp.
2. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc các dự án sử dụng vốn ODA, trường hợp được
nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo các Mẫu này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung
theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành
viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam đã ký kết.
3. Các Mẫu Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:
- Mẫu Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh ...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
----------------
Số: 11/2010/TT-BKH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2010
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu xây dựng
bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng
dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật Đấu thầu khi áp
dụng hình thức chào hàng cạnh tranh phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Có giá gói thầu dưới hai tỷ đồng;
- loại hàng hóa thông dụng (có nhiều người sử dụng nguồn cung cấp đảm bảo,n
định), sẵn có trên thị trường (hàng hóa được giao ngay khi có nhu cầu mà không phải thông qua đặt
hàng để thiết kế, gia công, chế tạo, sản xuất), đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa (theo tiêu
chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài) và tương đương
nhau về chất lượng (có khả năng thay thế lẫn nhau do cùng đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng
và các đặc tính khác).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, cá nhân trong nước khi áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh để mua sắm hàng
hóa.
Điều 3. Mẫu Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
1. Các Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh ban hành kèm theo Thông này áp dụng
đối với hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước. Trường hợp áp dụng hình thức chào hàng cạnh
tranh quốc tế thì có thể sửa đổi, bổ sung những nội dung quy định tại các Mẫu này cho phù hợp.
2. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc các dự án sử dụng vốn ODA, trường hợp được
nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo các Mẫu này hoặc thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung
theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế Cộng hòa hội chnghĩa Việt Namthành
viên hoặc thỏa thuận quốc tế quan, tổ chức thẩm quyền của Cộng hòa hội chủ nghĩa
Việt Nam đã ký kết.
3. Các Mẫu Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:
- Mẫu Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh (Mẫu A) áp dụng đối với gói thầu có giá gói thầu
từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng;
- Mẫu Hồyêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn (Mẫu B) áp dụng đối với gói thầu có giá
gói thầu dưới 500 triệu đồng.
Trong các Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn, minh họa và sẽ
được người sử dụng cụ thể hóa căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trường hợp sửa đổi, bổ sung
Thông tư 11/2010/TT-BKH về chào hàng cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư 11/2010/TT-BKH về chào hàng cạnh tranh - Người đăng: Huong Nx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Thông tư 11/2010/TT-BKH về chào hàng cạnh tranh 9 10 782