Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 119 hướng dẫn một số điểm mới về thuế, sửa đổi bổ sung TT219, TT78, TT156

Được đăng lên bởi nguyentuan28791
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 996 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 119/2014/TT- BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014
THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số
219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày
10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày
18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13
ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6
năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị
gia tăng;
Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn
bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày
17/01/2014 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010;
Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
Thực hiện cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, Bộ trưởng
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của của Luật
Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và
Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ như sau:

2

1. Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu sau:
a) Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT
theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) thay thế cho mẫu Tờ khai thuế
GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
(mẫu số 01/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số...
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 119/2014/TT- BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số
219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày
10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày
18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản thuế số 21/2012/QH13
ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6
năm 2008 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;
n cứ Ngh định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính ph quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Quản lý thuế;
n cứ Nghị định số 209/2013/-CP ngày 18 tháng 12 m 2013 của
Chính phquy định chi tiết và ớng dẫn thinh một số điều Luật Thuế giá tr
gia ng;
n cứ Nghị định số 51/2010/-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn
n ng hóa, cung ng dịch v Ngh định s 04/2014/NĐ-CP ny
17/01/2014 sửa đổi, bsung Nghị định số 51/2010/-CP ngày 14/5/2010;
n cứ Nghị định s 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính ph
quy định chi tiết và ớng dẫn thinh Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
n cứ Nghị định số 215/2013/-CP ngày 23 tháng 12 m 2013 của
Chính ph quy định chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
i chính;
Theo đnghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
Thực hiện cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, Bộ trưởng
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông số 156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của của Luật
Quản thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Quản thuế
Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ như sau:
Thông tư 119 hướng dẫn một số điểm mới về thuế, sửa đổi bổ sung TT219, TT78, TT156 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư 119 hướng dẫn một số điểm mới về thuế, sửa đổi bổ sung TT219, TT78, TT156 - Người đăng: nguyentuan28791
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Thông tư 119 hướng dẫn một số điểm mới về thuế, sửa đổi bổ sung TT219, TT78, TT156 9 10 879