Ktl-icon-tai-lieu

Thông Tư 172012 TT BGTVT

Được đăng lên bởi Rain Brown
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 2793 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG BÁO/Số 391 + 392/Ngày 14-06-2012

17

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2012/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo
hiệu đường bộ”;
Mã số đăng ký: QCVN 41: 2012/BGTVT.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và
thay thế:
1. Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành tiêu chuẩn ngành "Điều lệ Báo hiệu đường
bộ" 22 TCN 237-01;
2. Quyết định số 21/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung biển báo hiệu vào Điều lệ Báo hiệu
đường bộ 22 TCN 237-01;

18

CÔNG BÁO/Số 391 + 392/Ngày 14-06-2012

3. Quyết định số 48/2006/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung biển báo hiệu số 420 và 421
trong Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01;
4. Phụ lục 2 Thông tư số 09/2006/TT-BGTVT ngày 20 tháng 9 năm 2006 của
Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh báo hiệu đường bộ trên
các tuyến đường tham gia Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua
lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS).
Điều 3. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam căn cứ yêu cầu
quản lý, xây dựng công bố lộ trình điều chỉnh, thay thế hệ thống báo hiệu đường
bộ chưa phù hợp theo QCVN 41: 2012/BGTVT.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng
cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thủ trưởng c...
CÔNG BÁO/Số 391 + 392/Ngày 14-06-2012 17
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 17/2012/TT-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2012
THÔNG TƯ
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
n c Ngh định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tng 8 năm 2007 của Chính ph
quy đnh chi tiết thi nh mt sđiu ca Luật Tiêu chun Quy chuẩn k thut;
Căn cứ Nghị định s67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,
Bộ trưởng BGiao tng vận tải ban hành Thông ban hành Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo
hiệu đường bộ”;
Mã số đăng ký: QCVN 41: 2012/BGTVT.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và
thay thế:
1. Quyết định s4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 12 m 2001 của B
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành tiêu chuẩn ngành "Điều lBáo hiệu đường
bộ" 22 TCN 237-01;
2. Quyết định số 21/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải vviệc bsung biển báo hiệu vào Điều lBáo hiệu
đường bộ 22 TCN 237-01;
Thông Tư 172012 TT BGTVT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông Tư 172012 TT BGTVT - Người đăng: Rain Brown
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Thông Tư 172012 TT BGTVT 9 10 928