Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 200

Được đăng lên bởi meongong
Số trang: 551 trang   |   Lượt xem: 2088 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hội Kế Toán Việt Nam


Group Tư Vấn Nhanh Kế Toán - Thuế


MỤC LỤC
THÔNG TƯ Số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 Hướng
dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp - Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau
45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau
ngày 1/1/2015

CHƯƠNG I - QUY ĐỊNH CHUNG.............................................................18
Điều 1. Đối tượng áp dụng....................................................................18
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh...................................................................18
Điều 3. Đơn vị tiền tệ trong kế toán.....................................................18
Điều 5. Chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế
toán là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam...................................................19
Điều 6. Kiểm toán Báo cáo tài chính trong trường hợp sử dụng đơn
vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ........................................................20
Điều 8. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc tổ chức
kế toán tại các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch
toán phụ thuộc (gọi tắt là đơn vị hạch toán phụ thuộc).....................20
Điều 9. Đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán..............................................20
Điều 10. Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài.........21
1
Group Tư Vấn Nhanh Kế Toán - Thuế


CHƯƠNG II - TÀI KHOẢN KẾ TOÁN.....................................................22
Điều 11. Nguyên tắc kế toán tiền..........................................................22
Điều 12. Tài khoản 111 – Tiền mặt......................................................23
1. Nguyên tắc kế toán.........................................................................23
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 111 - Tiền mặt....24
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu..................25
Điều 13. Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng.....................................30
1. Nguyên tắc kế toán.........................................................................30
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112 - Tiền gửi ngân
hàng.....................................................................................................31
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu..................32
Điều 14. Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển............
Hội Kế Toán Việt Nam
https://www.facebook.com/groups/hoiketoanvn
Group Tư Vấn Nhanh Kế Toán - Thuế
https://www.facebook.com/groups/tuvanketoan
MỤC LỤC
THÔNG TƯ Số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 Hướng
dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp - Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau
45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau
ngày 1/1/2015
CHƯƠNG I - QUY ĐỊNH CHUNG.............................................................18
Điều 1. Đối tượng áp dụng....................................................................18
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh...................................................................18
Điều 3. Đơn vị tiền tệ trong kế toán.....................................................18
Điều 5. Chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế
toán là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam...................................................19
Điều 6. Kiểm toán Báo cáo tài chính trong trường hợp sử dụng đơn
vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ........................................................20
Điều 8. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc tổ chức
kế toán tại các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch
toán phụ thuộc (gọi tắt là đơn vị hạch toán phụ thuộc).....................20
Điều 9. Đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán..............................................20
Điều 10. Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài.........21
Group Tư Vấn Nhanh Kế Toán - Thuế
https://www.facebook.com/groups/tuvanketoan
1
Thông tư 200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư 200 - Người đăng: meongong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
551 Vietnamese
Thông tư 200 9 10 966