Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 352006TTLTBGD§TBNV

Được đăng lên bởi Anh Duy Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
- Bé Néi vô

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt naM

Sè: 35 /2006/TTLT-BGD§T-BNV

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hµ Néi, ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2006

th«ng t liªn tÞch
Híng dÉn ®Þnh møc biªn chÕ viªn chøc ë c¸c
c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng c«ng lËp

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 71/2003/N§-CP ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh
phñ vÒ ph©n cÊp qu¶n lý biªn chÕ hµnh chÝnh, sù nghiÖp nhµ níc; NghÞ ®Þnh sè
75/2006/N§-CP ngµy 02 th¸ng 8 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc; ChØ thÞ sè 14/2001/CT-TTg ngµy
11 th¸ng 6 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ®æi míi ch¬ng tr×nh gi¸o dôc
phæ th«ng thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 40/2000/QH10 ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2000 cña
Quèc héi; ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 3091/VPCP-KG
ngµy 09 th¸ng 6 n¨m 2006 cña V¨n phßng ChÝnh phñ giao Bé Néi vô phèi hîp víi
Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh Th«ng t Liªn Bé híng dÉn ®Þnh møc biªn chÕ sù
nghiÖp gi¸o dôc ë ®Þa ph¬ng.
Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Tµi chÝnh t¹i c«ng v¨n sè 9704/BTC-HCSN ngµy 10
th¸ng 08 n¨m 2006 vÒ viÖc ®Þnh møc biªn chÕ viªn chøc ë c¸c c¬ së gi¸o dôc phæ
th«ng c«ng lËp vµ ý kiÕn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t t¹i C«ng v¨n sè 5736/BKHKHGDTN&MT ngµy 04 th¸ng 08 n¨m 2006 vÒ viÖc gãp ý dù th¶o Th«ng t liªn tÞch
híng dÉn ®Þnh møc biªn chÕ viªn chøc trong c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng c«ng lËp.
Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ Bé Néi vô híng dÉn ®Þnh møc biªn chÕ viªn chøc
ë c¸c c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng c«ng lËp nh sau:
I. Nh÷ng quy ®Þnh chung

1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông
a) Th«ng t nµy híng dÉn ®Þnh møc biªn chÕ ¸p dông ®èi víi viªn chøc ë c¸c
c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng c«ng lËp bao gåm c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn, nh©n viªn.
§Þnh møc biªn chÕ viªn chøc kh«ng bao gåm c¸c chøc danh hîp ®ång quy
®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 68/2000/N§-CP ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ
vÒ thùc hiÖn chÕ ®é hîp ®ång mét sè lo¹i c«ng viÖc trong c¬ quan hµnh chÝnh nhµ
níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp;
b) Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi c¸c trêng tiÓu häc, trêng trung häc c¬ së, trêng trung häc phæ th«ng, trêng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc c«ng lËp.
Th«ng t nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c trêng chuyªn biÖt, trêng trung häc
phæ th«ng chÊt lîng cao, trung t©m kü thuËt tæng hîp- híng nghiÖp.
2. Biªn chÕ viªn chøc ë c¸c c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng c«ng lËp ph¶i phï hîp
víi quy ho¹ch m¹ng líi c¸c c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng, ®Æc ®iÓm vÒ c«ng t¸c gi¸o
dôc cña ®Þa ph¬ng vµ kh¶ n¨ng ng©n s¸ch.
3. §Þnh møc biªn chÕ gi¸o viªn trong 1 líp cña c¸c cÊp häc quy ®Þnh t¹i
T...
Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Céng h x· héi c nghÜa viÖt naM
- Bé Néi vô §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 35 /2006/TTLT-BGD§T-BNV Hµ Néi, ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2006
th«ng t liªn tÞch
Híng dÉn ®Þnh møc biªn chÕ viªn chøc ë c¸c
c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng c«ng lËp
C¨n NghÞ ®Þnh 71/2003/N§-CP ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh
phñ ph©n cÊp qu¶n biªn chÕ hµnh chÝnh, nghiÖp nhµ níc; NghÞ ®Þnh
75/2006/N§-CP ngµy 02 th¸ng 8 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt h-
íng dÉn thi hµnh mét ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc; ChØ thÞ 14/2001/CT-TTg ngµy
11 th¸ng 6 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ®æi míi ch¬ng tr×nh gi¸o dôc
phæ th«ng thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 40/2000/QH10 ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2000 cña
Quèc héi; ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n 3091/VPCP-KG
ngµy 09 th¸ng 6 n¨m 2006 cña V¨n phßng ChÝnh pgiao Néi phèi hîp víi
Gi¸o dôc §µo t¹o ban hµnh Th«ng t Liªn híng dÉn ®Þnh møc biªn chÕ
nghiÖp gi¸o dôc ë ®Þa ph¬ng.
Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Tµi chÝnh t¹i c«ng v¨n sè 9704/BTC-HCSN ngµy 10
th¸ng 08 n¨m 2006 viÖc ®Þnh møc biªn chÕ viªn chøc ë c¸c gi¸o dôc phæ
th«ng c«ng lËp ý kiÕn cña ho¹ch §Çu t t¹i C«ng v¨n 5736/BKH-
KHGDTN&MT ngµy 04 th¸ng 08 n¨m 2006 vÒ viÖc gãp ý dù th¶o Th«ng t liªn tÞch
híng dÉn ®Þnh møc biªn chÕ viªn chøc trong c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng c«ng lËp.
Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµNéi vô híng dÉn ®Þnh møc biªn chÕ viªn chøc
ë c¸c c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng c«ng lËp nh sau:
I. Nh÷ng quy ®Þnh chung
1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông
a) Th«ng t nµy híng dÉn ®Þnh møc biªn chÕ ¸p dông ®èi víi viªn chøc ë c¸c
c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng c«ng lËp bao gåm c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn, nh©n viªn.
§Þnh møc biªn chÕ viªn chøc kh«ng bao gåm c¸c chøc danh hîp ®ång quy
®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 68/2000/N§-CP ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2000 cña ChÝnh p
thùc hiÖn chÕ ®é hîp ®ång mét lo¹i c«ng viÖc trong quan hµnh chÝnh nhµ
níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp;
b) Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi c¸c trêng tiÓu häc, trêng trung häc së, tr-
êng trung häc phæ th«ng, trêng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc c«ng lËp.
Th«ng t nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c trêng chuyªn biÖt, trêng trung häc
phæ th«ng chÊt lîng cao, trung t©m kü thuËt tæng hîp- híng nghiÖp.
2. Biªn chÕ viªn chøc ë c¸c gi¸o dôc phæ th«ng c«ng lËp ph¶i phï hîp
víi quy ho¹ch m¹ng líi c¸c gi¸o dôc phæ th«ng, ®Æc ®iÓm c«ng t¸c gi¸o
dôc cña ®Þa ph¬ng vµ kh¶ n¨ng ng©n s¸ch.
3. §Þnh møc biªn chÕ gi¸o viªn trong 1 líp cña c¸c cÊp häc quy ®Þnh t¹i
Th«ng t nµy lµ gi¸o viªn ®Ó lµm c«ng t¸c gi¶ng d¹y tÊt c¸c m«n häc lµm
chñ nhiÖm líp, ho¹t ®éng gi¸o dôc tËp thÓ ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp
Thông tư 352006TTLTBGD§TBNV - Trang 2
Thông tư 352006TTLTBGD§TBNV - Người đăng: Anh Duy Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thông tư 352006TTLTBGD§TBNV 9 10 378