Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 81/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính

Được đăng lên bởi makhala111
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3094 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ TÀI CHÍNH
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*********

Số: 81 /2006/TT-BTC

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2006

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT CHI ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ÔNG LẬPTHỰC
HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ,TỔ CHỨC BỘ
MÁY, BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH.
Thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ và Thông tư số
71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ- CP
ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ
chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ
kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính như sau:
I - QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:
Thông tư này hướng dẫn chế độ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước đối với các đơn
vị sự nghiệp công lập (đơn vị dự toán độc lập có con dấu và tài khoản riêng, có tổ chức bộ máy kế toán
theo quy định của Luật Kế toán) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập thực hiện
quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị
định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là đơn vị sự nghiệp thực hiện
chế độ tự chủ), bao gồm:
- Các đơn vị sự nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề, sự nghiệp y
tế, đảm bảo xã hội, sự nghiệp văn hoá - thông tin (bao gồm cả các đơn vị phát thanh truyền hình ở địa
phương), sự nghiệp thể dục- thể thao, sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;
- Đối với Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các đơn vị sự nghiệp có quy trình hoạt động
đặc thù, các đơn vị sự nghiệp có các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thì đối tượng thực hiện quyền tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về tài chính là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo các điều kiện là đơn vị dự toán
độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế toán;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã
hội thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ , tổ chức bộ máy, biên chế và tài chí...
BỘ TÀI CHÍNH
*******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*********
Số: 81 /2006/TT-BTC Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2006
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT CHI ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ÔNG LẬPTHỰC
HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ,TỔ CHỨC BỘ
MÁY, BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH.
Thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn
Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ và Thông tư số
71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ- CP
ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền t chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ
chức bộ y, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ
kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính như sau:
I - QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:
Thông tư này hướng dẫn chế độ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước đối với các đơn
vị sự nghiệp công lập (đơn vị dự toán độc lập con dấu tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán
theo quy định của Luật Kế toán) do quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập thực hiện
quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị
định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ (sau đây gọi tắt đơn vị sự nghiệp thực hiện
chế độ tự chủ), bao gồm:
- Các đơn vị sự nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề, sự nghiệp y
tế, đảm bảo hội, sự nghiệp văn hoá - thông tin (bao gồm cả các đơn vị phát thanh truyền hình địa
phương), sự nghiệp thể dục- thể thao, sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;
- Đối với Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các đơn vị sự nghiệp có quy trình hoạt động
đặc thù, các đơn vị sự nghiệp có các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thì đối tượng thực hiện quyền tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về tài chínhcác đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo các điều kiện là đơn vị dự toán
độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế toán;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã
hội thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ , tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày
09/08/2006 của Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sự nghiệp đang thực hiện theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/012002 của Chính phủ
về chế độ i chính áp dụng cho đơn vị s nghiệp có thu chuyển sang thực hiện chế độ t chủ, tự chịu
trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính theo quy định tại Nghị định số
43/2006/NĐ-CP ngày 24/04/2006 của Chính phủ Thông số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của
Bộ Tài chính;
Đối với các tổ chức khoa học công nghệ công lập thực hiện chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, việc
kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP
ngày 05/09/2005 của Chính phủ; Thông Liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày
05/06/2006 của Liên bộ Khoa học ng nghệ, Bộ Tài chính, Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số
115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính ph theo nguyên tắc, quy trình kiểm soát, thanh toán
quy định tại Thông tư này.
2. Nguyên tắc quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà
nước:
2.1. Các đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện
Thông tư 81/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư 81/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính - Người đăng: makhala111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thông tư 81/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính 9 10 747