Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 90 về lập dự toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Được đăng lên bởi huyennhuldxh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây
dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước
(NSNN) năm 2014 như sau:
Chương I

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2013
Điều 1. Quy định chung
1. Căn cứ đánh giá nhiệm vụ NSNN năm 2013:
a) Nhiệm vụ NSNN năm 2013 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 32/2012/QH13 ngày 10
tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ tư về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013,
Nghị quyết số 33/2012/QH13 ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ tư về
phân bổ ngân sách trung ương năm 2013, Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012
của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Quyết định số 1902/QĐTTg ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển
nguồn ngân sách nhà nước năm 2013, Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2012 của
Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách trung ương năm 2013 thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia Ứng phó với biến đối khí hậu và Chương trình mục tiêu quốc gia Khắc phục ô nhiễm và
cải thiện môi trường; các quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung ngân sách trong quá
trình điều hành ngân sách năm 2013.
b) Các văn bản điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày
07 tháng 01 năm 2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 về
một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Chỉ
thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo
điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2013.
c) Thông tư số 222/2012/TT-BTC...
BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 90/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây
dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước
(NSNN) năm 2014 như sau:
Chương I
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2013
Điều 1. Quy định chung
1. Căn cứ đánh giá nhiệm vụ NSNN năm 2013:
a) Nhiệm vụ NSNN năm 2013 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 32/2012/QH13 ngày 10
tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ tư về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013,
Nghị quyết số 33/2012/QH13 ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ tư về
phân bổ ngân sách trung ương năm 2013, Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012
của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Quyết định số 1902/QĐ-
TTg ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển
nguồn ngân sách nhà nước năm 2013, Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2012 của
Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách trung ương năm 2013 thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia Ứng phó với biến đối khí hậu và Chương trình mục tiêu quốc gia Khắc phục ô nhiễm và
cải thiện môi trường; các quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung ngân sách trong quá
trình điều hành ngân sách năm 2013.
b) Các văn bản điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày
07 tháng 01 năm 2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 về
một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Chỉ
thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo
điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2013.
c) Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức
thực hiện dự toán NSNN năm 2013.
d) Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN trong 6 tháng đầu năm; các giải pháp phấn đấu
hoàn thành đến mức cao nhất dự toán NSNN 2013 đã được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định
trong 6 tháng cuối năm.
2. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ trong điều hành kinh tế xã hội, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi
NSNN 6 tháng đầu năm, các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương đánh giá kết quả thu chi
NSNN năm 2013, tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán; chủ
động đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách thu, chi NSNN và các chính sách chế độ khác (nếu có) gửi
Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm
quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển.
Điều 2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN
Căn cứ kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh, diễn biến giá cả
thị trường, thực hiện rà soát đánh giá các yếu tố tác động tăng, giảm thu, kiến nghị các giải pháp điều
hành thu để phấn đấu hoàn thành mức cao nhất dự toán thu NSNN đã được Quốc hội, Hội đồng nhân
dân các cấp thông qua. Khi đánh giá cần tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:
1
Thông tư 90 về lập dự toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư 90 về lập dự toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Người đăng: huyennhuldxh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Thông tư 90 về lập dự toán đơn vị hành chính sự nghiệp 9 10 238