Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10/2012/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2012
THÔNG TƯ
Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và
Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm
2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế thi tốt nghiệp trung học
phổ thông.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2012.
Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3
năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt
nghiệp trung học phổ thông, Thông tư số 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 02
năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo
Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất
lượng giáo dục, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo,

1

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở
giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại
học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Hiệu trưởng các trường phổ thông dân
tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông
tư này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Thi tốt nghiệp trung học phổ thông
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT, ngày 06 tháng 3 năm 2012
của Bộ trưởng ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10/2012/TT-BGDĐT
Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2012
THÔNG TƯ
Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm
2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Giáo dục;
Theo đề nghcủa Cục tởng Cục Khảo t và Kiểm định chấtợng giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông y Quy chế thi tốt nghiệp trung học
phổ thông.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2012.
Thông này thay thế Thông số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3
năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt
nghiệp trung học phổ thông, Thông tư số 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 02
năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo
Thông số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí Kiểm định chất
lượng giáo dục, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo,
1
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 9 10 972