Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 15/2012/TT-BGDĐT
Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012
THÔNG TƯ
Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá
trung tâm giáo dục thường xuyên
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các
bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm
2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Giáo dục;
Xét đề nghị của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng
Vụ Giáo dục thường xuyên,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về Tiêu
chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá
trung tâm giáo dục thường xuyên.
Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2012.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Cục
trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có
liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi
hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- UBVHGDTNTNNĐ của QH;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục KtrVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTX, Cục
KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển

2

...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO
TO
Số: 15/2012/TT-BGDĐT
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012
THÔNG TƯ
Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá
trung tâm giáo dục thường xuyên
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị đnh số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của các
bộ, cơ quan ngang bộ;
n c Nghị đnh số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dc
và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy đnh chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 m
2006 của Cnh phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Giáo dục;
Xét đề nghị của Cc Kho thí và Kim đnh cht lưng go dc, V trưng
V Giáo dc thưng xuyên,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông Quy định về Tiêu
chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá
trung tâm giáo dục thường xuyên.
Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2012.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Cục
trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có
liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo; Chủ tch U ban nhân dân tnh, thành
phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi
hành Thông tư này./.
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá - Trang 2
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá 9 10 276