Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 22/2004/TT-BCA (V19) NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2003/NĐ-CP NGÀY 19/12/2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Được đăng lên bởi truong-dinh-bao
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG AN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2004/TT-BCA

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2004

THÔNG TƯ
CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 22/2004/TT-BCA (V19) NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN
THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2003/NĐ-CP NGÀY 19/12/2003 CỦA
CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ
TRẤN
Ngày 19/12/2003 Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành biện pháp
giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã). Để thực hiện thống nhất Nghị định nêu
trên của Chính phủ, Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định, cụ thể <?
xml:namespace prefix = u1 />như sau:
I. VỀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ
1. Việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã phải đúng đối tượng được quy định tại Điều 23 Pháp lệnh
Xử lý vi phạm hành chính, Điều 3 của Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ
(sau đây gọi chung là Nghị định số 163) và hướng dẫn tại Thông tư này.
2. Đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã phải là công dân Việt Nam có nơi cư trú nhất định, từ
đủ 12 tuổi trở lên, có hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm:
a. Người từ đủ 12 tuổi đến 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý
được quy định tại Bộ luật Hình sự;
b. Người từ đủ 12 tuổi trở lên nhiền lần có hành vi trộm cắp vặt, lừa đảo nhỏ, đánh bạc nhỏ, tổ chức đánh
bạc hoặc gá bạc, gây rối trật tự công cộng;
c. Người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên;
d. Người bán dâm có tính chất thường xuyên từ đủ 14 tuổi trở lên;
đ. Người có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây có từ 2 lần vi phạm trở lên trong thời hạn 12
tháng, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự:
- Xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài;
- Xâm phạm tài sản của tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài;
- Tổ chức, môi giới mại dâm;
- Chống người thi hành công vụ;
- Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
- Tổ chức cưỡng ép, lôi kéo, dụ dỗ người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép;
- Các hành vi khác vi phạm về trật tự, an toàn xã hội;
e. Người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, nhưng
trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam.
3. Để bảo đảm việc xem xét lập hồ sơ, quyết định áp dụng...
BỘ CÔNG AN
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 22/2004/TT-BCA Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2004
THÔNG TƯ
CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 22/2004/TT-BCA (V19) NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN
THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2003/NĐ-CP NGÀY 19/12/2003 CỦA
CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ
TRẤN
Ngày 19/12/2003 Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành biện pháp
giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã). Để thực hiện thống nhất Nghị định nêu
trên của Chính phủ, Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định, cụ thể <?
xml:namespace prefix = u1 />như sau:
I. VỀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ
1. Việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã phải đúng đối tượng được quy định tại Điều 23 Pháp lệnh
Xử lý vi phạm hành chính, Điều 3 của Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ
(sau đây gọi chung là Nghị định số 163) và hướng dẫn tại Thông tư này.
2. Đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã phải là công dân Việt Nam có nơi cư trú nhất định, từ
đủ 12 tuổi trở lên, có hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm:
a. Người từ đủ 12 tuổi đến 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý
được quy định tại Bộ luật Hình sự;
b. Người từ đủ 12 tuổi trở lên nhiền lần có hành vi trộm cắp vặt, lừa đảo nhỏ, đánh bạc nhỏ, tổ chức đánh
bạc hoặc gá bạc, gây rối trật tự công cộng;
c. Người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên;
d. Người bán dâm có tính chất thường xuyên từ đủ 14 tuổi trở lên;
đ. Người có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây có từ 2 lần vi phạm trở lên trong thời hạn 12
tháng, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự:
- Xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài;
- Xâm phạm tài sản của tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài;
- Tổ chức, môi giới mại dâm;
- Chống người thi hành công vụ;
- Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
- Tổ chức cưỡng ép, lôi kéo, dụ dỗ người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép;
- Các hành vi khác vi phạm về trật tự, an toàn xã hội;
e. Người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, nhưng
trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam.
3. Để bảo đảm việc xem xét lập hồ sơ, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với từng đối
tượng cụ thể theo đúng quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 163, trong khi
thực hiện cần chú ý một số điểm sau đây:
a. Về độ tuổi: Thời điểm để xác định độ tuổi của đối tượng quy định tại điểm 2 nêu trên là ngày đối tượng
thực hiện lần cuối hành vi vi phạm. Riêng đối với trường hợp có hành vi phạm pháp luật thuộc đối tượng
áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, nhưng trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam cần
áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã, thì thời điểm để xác định độ tuổi là ngày ký quyết định giáo dục tại
THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 22/2004/TT-BCA (V19) NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2003/NĐ-CP NGÀY 19/12/2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 22/2004/TT-BCA (V19) NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2003/NĐ-CP NGÀY 19/12/2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN - Người đăng: truong-dinh-bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 22/2004/TT-BCA (V19) NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2003/NĐ-CP NGÀY 19/12/2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 9 10 533