Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 12 /2012/TT-BGDĐT
Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2012

THÔNG TƯ
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm
2005;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen
thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ
Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm
2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen
thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen
thưởng trong ngành Giáo dục như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo
dục bao gồm: Tổ chức phát động phong trào thi đua; hình thức và tiêu chuẩn danh
hiệu thi đua; hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định, trao
tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng; thủ tục và hồ sơ đề nghị
công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Hội đồng thi đua, khen
thưởng, Hội đồng Khoa học, sáng kiến các cấp; qũy thi đua, khen thưởng.
2. Thông tư này không quy định về tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ xét tặng Kỷ niệm
chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu
tú”.

3. Công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục được thực hiện theo
quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15
tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua,
Khen thưởng; Thông tư số 02/2011/TT - BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ - CP; Thông tư này và
các quy định có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng thi đua gồm:
a) Các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòn...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số 12 /2012/TT-BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2012
THÔNG TƯ
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục
n cứ Lut Thi đua, Khen tng ngày 26 tháng 11 m 2003; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điu của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm
2005;
n cứ Luật Giáo dc ngày 14 tháng 6 m 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một
sđiu ca Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 m 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 m 2010 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen
thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ
Nội vụ ớng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm
2010 của Cnh phquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen
thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen
thưởng trong ngành Giáo dục như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Tng tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen tởng trong ngành Giáo
dục bao gồm: Tổ chức phát động phong trào thi đua; hình thức và tiêu chuẩn danh
hiệu thi đua; nh thức và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định, trao
tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng; thủ tục và hồ sơ đề nghị
công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Hội đồng thi đua, khen
thưởng, Hội đồng Khoa học, sáng kiến các cấp;y thi đua, khen thưởng.
2. Thông tư này không quy đnh về tiêu chun, thủ tc, h sơ xét tng K nim
chương “Vì snghip giáo dc” và danh hiu “Nhà giáo Nhân dân”, Nhà giáo Ưu
tú.
Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục 9 10 750