Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư hướng dẫn người đi học nâng cao trình độ

Được đăng lên bởi mttqbavi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 97/2010/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị
đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
________________________
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện Kết luận số 40-KL/TW ngày 6 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi
những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan
Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang;
Để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và phù hợp với yêu cầu thực tế, Bộ Tài chính quy định chế
độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức
xã hội - nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, có sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp
(dưới đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) như sau:
Phần I
CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ
Điều 1. Quy định chung về chế độ công tác phí
1. Phạm vi, đối tượng được hưởng chế độ công tác phí:
Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc trong các
cơ quan, đơn vị; sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn, công nhân, viên chức, lao động hợp đồng
trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (gọi tắt là cán bộ, công chức) được cấp có
thẩm quyền cử đi công tác trong nước; Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt
động của Hội đồng nhân dân.
Đối với cán bộ, công chức được các cơ quan tiến hành tố tụng mời ra làm nhân chứng trong các
vụ án có liên quan đến công việc chuyên môn cũng được áp dụng các quy định tại Thông tư này.
2. Công tác phí là khoản chi phí để trả cho người đi công tác trong nước bao gồm:
Tiền phương tiện đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu
mang theo để làm việc (nếu có).
3. Các điều kiện để được thanh toán công tác phí:
- Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao;
- Được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử đi công tác; hoặc có giấy mời của các cơ quan tiến hành
tố tụng ra làm nhân chứng trong các vụ án có liên quan đến công việc chuyên môn;
- Có đủ các chứng từ để thanh toán theo quy định tại T...
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 97/2010/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2010
THÔNG TƯ
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị
đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
________________________
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện Kết luận số 40-KL/TW ngày 6 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi
những bất hợp về tiền lương, phụ cấp đối với n bộ, công chức, viên chức trong quan
Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang;
Để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và phù hợp với yêu cầu thực tế, Bộ Tài chính quy định chế
độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
công lập, tổ chức chính trị - hội, tchức chính trị hội - nghề nghiệp, tổ chức hội, tổ chức
xã hội - nghề nghiệp, đơn vị lực lượng trang, có sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp
(dưới đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) như sau:
Phần I
CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ
Điều 1. Quy định chung về chế độ công tác phí
1. Phạm vi, đối tượng được hưởng chế độ công tác phí:
Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc trong các
quan, đơn vị; sĩ quan, chiến phục vụ có thời hạn, công nhân, viên chức, lao động hợp đồng
trong các đơn vị thuộc lực lượng trang nhân dân (gọi tắt cán bộ, công chức) được cấp
thẩm quyền cử đi công tác trong nước; Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt
động của Hội đồng nhân dân.
Đối với cán bộ, công chức được các quan tiến hành tố tụng mời ra làm nhân chứng trong các
vụ án có liên quan đến công việc chuyên môn cũng được áp dụng các quy định tại Thông tư này.
2. Công tác phí là khoản chi phí để trả cho người đi công tác trong nước bao gồm:
Tiền phương tiện đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu
mang theo để làm việc (nếu có).
3. Các điều kiện để được thanh toán công tác phí:
- Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao;
- Được Thủ trưởng quan, đơn vị cử đi công tác; hoặc giấy mời của các quan tiến hành
tố tụng ra làm nhân chứng trong các vụ án có liên quan đến công việc chuyên môn;
- đủ các chứng từ để thanh toán theo quy định tại Thông này (trừ các trường hợp được
phép thanh toán theo phương thức khoán).
4. Những trường hợp sau đây không được thanh toán công tác phí:
- Thời gian điều trị, điều dưỡng tại cơ sở y tế, nhà điều dưỡng, dưỡng sức;
- Những ngày học trường, lớp đào tạo tập trung dài hạn, ngắn hạn đã được hưởng chế độ đối
Thông tư hướng dẫn người đi học nâng cao trình độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư hướng dẫn người đi học nâng cao trình độ - Người đăng: mttqbavi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thông tư hướng dẫn người đi học nâng cao trình độ 9 10 76