Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP

Được đăng lên bởi Hoàng Duy Dũng
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1988 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2013/TT-TTCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP
Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một
số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13;
Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh
bạch tài sản, thu nhập;
Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chống tham nhũng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh
bạch tài sản, thu nhập.
Chương I
KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
Điều 1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập
1. Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, người ứng
cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, người được dự kiến bầu,
phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
2. Cán bộ, công chức từ Phó trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên và
người được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,2 trở
lên) trong cơ quan, đơn vị của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, đơn vị khác được giao biên chế và có
sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước.
3. Sĩ quan chỉ huy từ cấp Phó tiểu đoàn trưởng, người hưởng phụ cấp chức vụ tương
đương Phó tiểu đoàn trưởng trở lên trong Quân đội nhân dân; sĩ quan chỉ huy từ cấp Phó

tiểu đoàn trưởng, Phó trưởng công an phường, thị trấn, Phó đội trưởng trở lên trong Công
an nhân dân.
4. Người giữ chức vụ tương đương Phó trưởng phòng trở lên tại các đơn vị sự nghiệp
công lập như: bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ quan báo, tạp chí, ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
5. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở, trung
học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, người giữ chức vụ tương đương Phó
trưởng phòng trở lên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy
nghề của Nhà nước.
6. Người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước gồm:
a) Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban k...
THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 08/2013/TT-TTCP Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP
Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một
số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13;
Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh
bạch tài sản, thu nhập;
Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chống tham nhũng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh
bạch tài sản, thu nhập.
Chương I
KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
Điều 1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập
1. Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, người ứng
cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, người được dự kiến bầu,
phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
2. Cán bộ, công chức từ Phó trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên và
người được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,2 trở
lên) trong cơ quan, đơn vị của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, đơn vị khác được giao biên chế và có
sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước.
3. Sĩ quan chỉ huy từ cấp Phó tiểu đoàn trưởng, người hưởng phụ cấp chức vụ tương
đương Phó tiểu đoàn trưởng trở lên trong Quân đội nhân dân; sĩ quan chỉ huy từ cấp Phó
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP - Người đăng: Hoàng Duy Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP 9 10 847