Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư hướng dẫn về các tội xâm phạm an ninh quốc gia

Được đăng lên bởi Nguyen Nghia
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1105 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGHỊ QUYẾT
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN CÁC TỘI PHẠM CỦA BỘ LUẬT HÌNH
SỰ
Căn cứ Điều 24 Luậ tổ chức Tòa án nhân dân, Hội đồng th ẩm pháp Tòa án nhân dân t ối cao
họp trong các ngày 28 và 29-11-1986 với sự tham gia của đồng chí đại di ện Vi ện tr ưởng
Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí đại diện B ộ tr ưởng B ộ T ư pháp.
Ra Nghị quyết hướng dẫn Tòa án các cấp áp dụng thống nhất một s ố quy định sau đây
trong Phần các tội phạm của Bộ luật hình sự.
Chương 1:
CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA
Các tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia được quy định tại mục A có dấu hiệu
bắt buộc chung “nhằm chống chính quyền nhân dân”, tương ứng với dấu hiệu “nh ằm m ục
đích phản cách mạng” của các tội phản cách mạng được quy định tại các văn bản pháp lu ật
trước đây.
Các tội khác xâm phạm an ninh quốc gia được quy định tại mục B không có d ấu hi ệu bắt
buộc chung như ở mục A, nhưng cũng rất nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
1. Tội phản bội Tổ quốc (Điều 72).
Chủ thể của tội phạm này là công dân Việt Nam, tức là người có quốc tịch Việt Nam.
Hành vi “câu kết với nước ngoài” được thể hiện như: bàn bạc với người nước ngoài về mưu
đồ chính trị và các mặt khác (như: kế hoạch, tổ chức, hình thức hoạt động…); nhận s ự giúp
đỡ của nước ngoài (như: tiền của, vũ khí hoặc mọi lợi ích vật ch ất khác…) ho ạt động d ựa
vào thế lực nước ngoài hoặc tiếp tay cho nước ngoài.
Hành vi cấu kết với nước ngoài có mục đích nhằm gây nguy hại cho độc lập, ch ủ quyền,
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng qu ốc phòng, ch ế độ xã h ội ch ủ
nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cu ối cùng là nh ằm thay đổi ch ế độ
chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, lật đổ chính quyền nhân dân.
Ba dấu hiệu nói trên (công dân Việt Nam câu kết với nước ngoài và m ục đích c ủa t ội ph ạm)
gắn liền với nhau là căn cứ để phân biệt với một số tội phạm nh ư: tội ho ạt động nh ằm l ật
đổ chính quyền nhân dân, có trường hợp còn hoạt động gián điệp hoặc tr ốn đi n ước ngoài
nhằm chống chính quyền nhân dân như:
Công dân Việt Nam câu kết với nước ngoài, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,
thì bị xử lý về “tội phản bội Tổ quốc” (Điều 72). Về mặt khách quan, t ội “ph ản b ội T ổ qu ốc
đã bao gồm hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, có trường hợp còn ho ạt động
gián điệp hoặc trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân. Vì v ậy, ng ười ph ạm
tội phản bội Tổ Quốc không bị xử lý thêm về các tội đó.
Công dân Việt Nam thành lập hoặc tham gia tổ chức ...
NGH QUY T
H NG D N ÁP D NG M T S QUY NH TRONG PH N CÁC T I PH M C A B LU T HÌNHƯỚ ĐỊ
S
C n c i u 24 Lu t ch c Tòa án nhân dân, H i ng th m pháp Tòa án nhân dân t i caoă Đ đ
h p trong các ngày 28 29-11-1986 v i s tham gia c a ng chí i di n Vi n tr ng đồ đạ ưở
Vi n ki m sát nhân dân t i cao ng chí i di n B tr ng B T pháp. đồ đạ ưở ư
Ra Ngh quy t h ng d n Tòa án các c p áp d ng th ng nh t m t s quy nh sau ây ế ướ đị đ
trong Ph n các t i ph m c a B lu t hình s .
Ch ng 1:ươ
CÁC T I XÂM PH M AN NINH QU C GIA
Các t i c bi t nguy hi m xâm ph m an ninh qu c gia c quy nh t i m c A có d u hi uộ đặ đượ đị
b t bu c chung “nh m ch ng chính quy n nhân dân”, t ng ng v i d u hi u “nh m m c ươ
ích ph n cách m ng” c a các t i ph n cách m ng c quy nh t i các v n b n pháp lu tđ đượ đị ă
tr c ây.ướ đ
Các t i khác xâm ph m an ninh qu c gia c quy nh t i m c B không d u hi u b t đượ đị
bu c chung nh m c A, nh ng c ng r t nguy hi m cho an ninh qu c gia. ư ư ũ
1. T i ph n b i T qu c ( i u 72). Đ
Ch th c a t i ph m này là công dân Vi t Nam, t c là ng i có qu c t ch Vi t Nam. ườ
Hành vi “câu k t v i n c ngoài” c th hi n nh : bàn b c v i ng i n c ngoài v m uế ướ đượ ư ườ ướ ư
chính tr các m t khác (nh : k ho ch, t ch c, hình th c ho t ng…); nh n s giúpđ ư ế độ
c a n c ngoài (nh : ti n c a, v khí ho c m i l i ích v t ch t khác…) ho t ng d ađỡ ướ ư ũ độ
vào th l c n c ngoài ho c ti p tay cho n c ngoài.ế ự ướ ế ướ
Hành vi c u k t v i n c ngoài m c ích nh m gây nguy h i cho c l p, ch quy n, ế ướ đ độ
th ng nh t toàn v n lãnh th c a T qu c, l c l ng qu c phòng, ch h i ch ư ế độ
ngh a và Nhà n c C ng hòa h i ch ngh a Vi t Nam, cu i cùng nh m thay i ch ĩ ướ ĩ đổ ế độ
chính tr , kinh t - xã h i c a t n c, l t chính quy n nhân dân. ế đấ ướ đ
Ba d u hi u nói trên (công dân Vi t Nam câu k t v i n c ngoài m c ích c a t i ph m) ế ướ đ
g n li n v i nhau c n c phân bi t v i m t s t i ph m nh : t i ho t ng nh m l t ă để ư độ
chính quy n nhân dân, tr ng h p còn ho t ng gián i p ho c tr n i n c ngoàiđổ ườ đ đ đ ướ
nh m ch ng chính quy n nhân dân nh : ư
Công dân Vi t Nam câu k t v i n c ngoài, ho t ng nh m l t chính quy n nhân dân, ế ướ độ đổ
thì b x v “t i ph n b i T qu c” ( i u 72). V m t khách quan, t i “ph n b i T qu c Đ
ã bao g m ho t ng nh m l t chính quy n nhân dân, tr ng h p còn ho t ngđ đ đ ườ độ
gián i p ho c tr n i n c ngoài nh m ch ng chính quy n nhân dân. v y, ng i ph mđ đ ướ ườ
t i ph n b i T Qu c không b x lý thêm v các t i ó. đ
Công dân Vi t Nam thành l p ho c tham gia t ch c nh m l t chính quy n nhân dân, đổ
bàn b c v i nhau, tìm cách liên h v i n c ngoài, nh m c n c ngoài giúp , nh ng ư đư ướ đỡ ư
th c t ch aliên h c v i n c ngoài, ch a coi c u k t v i n c ngoài, thì b x v ế ư đượ ướ ư ế ướ
“t i ho t ng nh m l t chính quy n nhân dân” ( i u 73). độ đổ Đ
Công dân Vi t Nam c n c ngoài t ch c, hu n luy n, gây c s ho t ng tình báo đượ ư ơ để đ
( i u tra, thu th p tin t c bí m t c a Nhà n c, m t v quân s v.v… cung c p cho n cđ ư ướ
ngoài), phá ho i theo s ch o c a n c ngoài, ho c thu th p cung c p tin t c, tài li u đ ư
không thu c bí m t Nhà n c n c ngoài s d ng ch ng n c C ng hòa xã h i ch ngh a ướ đ ướ ư ĩ
Vi t Nam, thì b x v “t i gián i p” ( i u 74). đ Đ
Thông tư hướng dẫn về các tội xâm phạm an ninh quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư hướng dẫn về các tội xâm phạm an ninh quốc gia - Người đăng: Nguyen Nghia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Thông tư hướng dẫn về các tội xâm phạm an ninh quốc gia 9 10 68