Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Phong
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 96/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

THÔNG TƯ
Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP
ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị
định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC
ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số
151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính
_______________________________

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật số
32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật
thuế;
Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập
doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về
thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế thu nhập doanh nghiệp
như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC
ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số
218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi
hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi chung là Thông tư số
78/2014/TT-BTC) như sau:
“1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu
nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với
thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:
1

(

)

Thuế TNDN
Thu nhập
Phần trích lập quỹ
Thuế suất
=
x
phải nộp
tính thuế
KH&CN (nếu có)
thuế TNDN
- Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau
khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước ngoài của doanh nghiệp về Việt
Nam đối với các nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì thực hiện theo
quy định của Hiệp định; đối với các nước chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai
lần thì trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp ở các nước mà do...
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 96/2015/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015
THÔNG TƯ
ng dn v thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghđịnh s 12/2015/-CP
ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy đnh chi tiết thi nh Luật sa đổi, bổ sung
một sđiều ca c Luật về thuế và sửa đi b sung một s điều của các Nghị
định v thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC
ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số
151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính
_______________________________
n cứ Luật thuế thu nhập doanh nghip số 14/2008/QH12 Luật s
32/2013/QH13 sa đi, bsung một sđiều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
n cứ Luật s 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một s điều của các Luật
thuế;
n cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 m 2013 của Chính
ph quy đnh chi tiết và hướng dn thi hành một s điều ca Luật thuế thu nhập
doanh nghiệp;
n cứ Nghị định s 12/2015/-CP ny 12 tháng 2m 2015 của Cnh
phquy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về
thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;
n cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 m 2013 của Chính
phquy định chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của B Tài chính;
Theo đề ngh của Tổng cục tng Tổng cục Thuế,
Bộ trưởng Bộ i chính ớng dn thực hiện về thuế thu nhập doanh nghiệp
như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Thông s 78/2014/TT-BTC
ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số
218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định hướng dẫn thi
hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi chung Thông số
78/2014/TT-BTC) như sau:
“1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu
nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có) nhân với
thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:
1
THÔNG TƯ Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: Nguyen Thanh Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
THÔNG TƯ Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp 9 10 708