Ktl-icon-tai-lieu

thông tư hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty tnhh một thành viên

Được đăng lên bởi taoxd40
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 70 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
------------

Số: 25 /2007/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2007

THÔNG TƯ
Hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước
thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
------------------------Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ về quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 8/9/2006 của Chính phủ về chuyển
đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Bộ Tài chính
hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên như sau:
I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Thông tư này quy định về việc xử lý tài chính áp dụng đối với các công ty nhà
nước quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 8/9/2006 của Chính
phủ chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo Luật
Doanh nghiệp.
2. Các đối tượng chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
(gọi chung là công ty TNHH) phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Nghị định
số 95/2006/NĐ-CP ngày 8/9/2006 của Chính phủ và được cơ quan có thẩm quyền quyết
định chuyển đổi theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 8/9/2006
của Chính phủ bao gồm:
- Công ty nhà nước độc lập;
- Công ty nhà nước là công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con; công
ty mẹ của tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập;
- Công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty nhà nước;
- Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc tổng công ty nhà nước được Thủ tướng
Chính phủ cho phép;
II. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TNHH
1. Sau khi nhận được văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền về kế hoạch
chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH, công ty nhà nước có trách nhiệm

1

kiểm kê tài sản, các nguồn vốn và quỹ hiện có, lập báo cáo tài chính của công ty tại thời
điểm kết thúc năm hoặc quý gần nhất với thời điểm nhận được thông báo để ghi vào
quyết định chuyển đổi. Cụ thể:
1.1 Kiểm kê, xác định số lượng tài sản hiện có tại doanh nghiệp (bao gồm tài sản
cố định và đầu tư dài hạn, tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, tài sản đi thuê, cho thuê,
mượn, nhận giữ hộ, nhận ký gửi), đối chiếu với số liệu ghi sổ kế toán để xác định số thừa,
thiếu, tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng; tài sản không thuộc quyền qu...
BỘ TÀI CHÍNH
------------
Số: 25 /2007/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------
Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước
thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
-------------------------
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ về quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 8/9/2006 của Chính phủ về chuyển
đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Bộ i chính
hướng dẫn xử tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên như sau:
I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Thông này quy định về việc xử tài chính áp dụng đối với các công ty nhà
nước quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 8/9/2006 của Chính
phủ chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo Luật
Doanh nghiệp.
2. Các đối tượng chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
(gọi chung công ty TNHH) phải đáp ứng c điều kiện quy định tại Điều 6 Nghị định
số 95/2006/NĐ-CP ngày 8/9/2006 của Chính phủ được quan thẩm quyền quyết
định chuyển đổi theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 8/9/2006
của Chính phủ bao gồm:
- Công ty nhà nước độc lập;
- Công ty nhà ớc công ty mtrong hình công ty mẹ - công ty con; công
ty mẹ của tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập;
- Công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty nhà nước;
- Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc tổng công ty nhà nước được Thủ tướng
Chính phủ cho phép;
II. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TNHH
1. Sau khi nhận được văn bản thông báo của cấp thẩm quyền về kế hoạch
chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH, công ty nhà nước trách nhiệm
1
thông tư hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty tnhh một thành viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thông tư hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty tnhh một thành viên - Người đăng: taoxd40
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
thông tư hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty tnhh một thành viên 9 10 296