Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư liên tịch 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế về việc hướng dẫn khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động

Được đăng lên bởi chomeo
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI – BỘ Y TẾ
---------------Số: 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN VIỆC KHAI BÁO, ĐIỀU TRA, THỐNG KÊ VÀ BÁO CÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao
động ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Nghị định số 110/2002/NÐ-CP
ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế và Nghị định số 22/2010/NĐ-CP
ngày 09 tháng 3 năm 2010 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12
năm 2007 của Chính phủ;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê
và báo cáo tai nạn lao động như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động của
các bên có liên quan ở trong nước và ở nước ngoài.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao
động (sau đây gọi tắt là cơ sở):
1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động hoạt động trên lãnh thổ
Việt Nam (trừ các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang);
2. Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu tại các công trình ở nước ngoài đưa người
lao động Việt Nam đi làm việc tại các công trình đó;
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế có sử dụng lao động hoạt
động trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam ký kết hoặc gia nhập hoặc Thoả thuận quốc tế mà cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ký kết
có quy định khác.
Điều 3. Tai nạn lao động
1.Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể
người lao động hoặc gây tử vong, bao gồm:
a) Tai nạn lao động xảy ra tron...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI – BỘ Y TẾ
----------------
Số: 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN VIỆC KHAI BÁO, ĐIỀU TRA, THỐNG KÊ VÀ BÁO CÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao
động ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Nghị định số 110/2002/NÐ-CP
ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Y tế Nghị định số 22/2010/NĐ-CP
ngày 09 tháng 3 năm 2010 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12
năm 2007 của Chính phủ;
Bộ Lao động - Thương binh hội, Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống
và báo cáo tai nạn lao động như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê báo cáo tai nạn lao động của
các bên có liên quan ở trong nước và ở nước ngoài.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng đối với các doanh nghiệp, quan, tổ chức, nhân sử dụng lao
động (sau đây gọi tắt là cơ sở):
1. Doanh nghiệp, quan, tổ chức, nhân sử dụng lao động hoạt động trên lãnh thổ
Việt Nam (trừ các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang);
2. Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu tại các công trình nước ngoài đưa người
lao động Việt Nam đi làm việc tại các công trình đó;
3. quan, tổ chức, nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế sử dụng lao động hoạt
động trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt
Nam ký kết hoặc gia nhập hoặc Thoả thuận quốc tếcơ quanthẩm quyền của Việt Nam ký kết
có quy định khác.
Điều 3. Tai nạn lao động
1.Tai nạn lao động tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của thể
người lao động hoặc gây tử vong, bao gồm:
a) Tai nạn lao động xảy ra trong quá trình lao động gắn liền với việc thực hiện công việc,
nhiệm vụ lao động;
Thông tư liên tịch 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế về việc hướng dẫn khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư liên tịch 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế về việc hướng dẫn khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động - Người đăng: chomeo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thông tư liên tịch 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế về việc hướng dẫn khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động 9 10 9