Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

Được đăng lên bởi Vĩ Nguyễn
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 782 lần   |   Lượt tải: 0 lần
52

CÔNG BÁO/Số 85 + 86 ngày 04-02-2011

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ Y TẾ
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ
HỘI - BỘ Y TẾ
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

Số: 01/2011/TTLTBLĐTBXH-BYT

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động
trong cơ sở lao động
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn và vệ sinh lao động; Nghị định
số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 06/CP;
Sau khi có ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tài chính và
các cơ quan có liên quan, Liên bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế
hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao
động như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm, lập kế hoạch,
tự kiểm tra, thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn - vệ sinh lao động
trong cơ sở lao động.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở có sử dụng
lao động (sau đây gọi tắt là cơ sở lao động) hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, trừ

CÔNG BÁO/Số 85 + 86 ngày 04-02-2011

53

các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề
nghiệp và các tổ chức phi chính phủ khác đóng trụ sở tại Việt Nam.
Điều 3. Kinh phí thực hiện
Kinh phí để thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động được hạch toán vào
chi phí hoạt động thường xuyên, chi phí sản xuất kinh doanh của cơ sở lao động và
là chi phí hợp lý khi tính thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở lao động
theo quy định hiện hành của pháp luật về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VỀ CÔNG TÁC
AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ
Điều 4. Tổ chức bộ phận an toàn - vệ sinh lao động
1. Cơ sở lao động phải thành lập bộ phận an toàn - vệ sinh lao động theo quy
định tối thiểu sau:
a) Cơ sở có tổng số lao động trực tiếp dưới 300 người phải bố trí ít nhất 01 cán
bộ an toàn - vệ sinh lao động làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;...
52
CÔNG BÁO/S 85 + 86 ngày 04-02-2011
B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HI - B Y T
B LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HI - B Y T
__________
S: 01/2011/TTLT-
BLĐTBXH-BYT
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
________________________
Hà Ni, ngày 10 tháng 01 năm 2011
THÔNG TƯ LIÊN TCH
Hướng dn t chc thc hin công tác an toàn - v sinh lao động
trong cơ s lao động
Căn c B lut Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Lut Sa đổi, b sung mt
s điu ca B lut Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Lut Sa đổi, b sung mt
s điu ca B lut Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn c Ngh
định s 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 ca Chính ph quy định
chi tiết mt s điu ca B lut Lao động v an toàn và v sinh lao động; Ngh định
s 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 ca Chính ph v vic sa đổi, b
sung mt s điu ca Ngh định s 06/CP;
Sau khi có ý kiến ca Tng Liên đoàn Lao động Vit Nam, B Tài chính và
các cơ quan có liên quan, Liên b: B
Lao động - Thương binh và Xã hi - B Y tế
hướng dn vic t chc thc hin công tác an toàn - v sinh lao động trong cơ s lao
động như sau:
Chương I
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phm vi điu chnh
Thông tư này quy định v t chc b máy, phân định trách nhim, lp kế hoch,
t kim tra, thng kê, báo cáo, sơ kết, tng kết công tác an toàn - v sinh lao động
trong cơ s lao động.
Điu 2. Đối tượng áp dng
Thông tư này áp dng đối vi tt c các cơ quan, doanh nghip, cơ s có s dng
lao động (sau đây gi tt là cơ s lao động) hot động trên lãnh th Vit Nam, tr
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động - Người đăng: Vĩ Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động 9 10 951