Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH
___________
Số: 01/2012/TTLT-BNV-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012
đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn
vị sự nghiệp
__________________

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài
chính;
Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm
2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Sau khi trao đổi ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên
quan, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch
hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối
với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự
nghiệp như sau.
Điều 1. Đối tượng áp dụng
1. Cán bộ, công chức thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm
việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở
Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh.
2. Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức thuộc biên chế
hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của

pháp luật làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập).
3. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương
theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc
tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế
đặt tại Việt Nam.
4. Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2
Điều 2 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ
về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã,
phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
5. Giáo viên mầm non trong biên chế và giáo viên mầm non hợp đồng quy
định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ.
6. Cán bộ y tế xã, phường, thị trấn hưởng lương theo Quyết định số 58/TTg...
BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH
___________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________
Số: 01/2012/TTLT-BNV-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012
đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn
vị sự nghiệp
__________________
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài
chính;
Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm
2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Sau khi trao đổi ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương các quan liên
quan, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch
hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối
với quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - hội đơn vị sự
nghiệp như sau.
Điều 1. Đối tượng áp dụng
1. Cán bộ, công chức thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm
việc trong các quan nhà ớc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị hội
Trung ương; ở tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh.
2. Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản viên chức thuộc biên chế
hưởng ơng từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của
Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp 9 10 454