Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT­TANDTC­VKSNDTC­BCA­BTP ngày 25/12/2001 Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIV "Các tội phạm xâm phạm sở hữu" của Bộ Luật hình sự 1999

Được đăng lên bởi linh-vuhoai
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2344 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THÔNG TƯ
LIÊN TỊCH CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT 
NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ CÔNG AN, BỘ TƯ PHÁP 
SỐ 02/2001/TTLT­TANDTC­VKSNDTC­BCA­BTP 
NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2001VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP ĐỤNG 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG XIV "CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU" CỦA BỘ LUẬT HÌNH 
SỰ NĂM 1999
Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định tại Chương XIV "Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự  
năm 1999 (sau đây viết tắt là BLHS), Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ  
Tư pháp thống nhất hướng dẫn một số điểm như sau: 
I. VỀ MỘT SỐ TÌNH TIẾT LÀ YẾU TỐ ĐỊNH TỘI 
HOẶC ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT
1. Khi áp dụng tình tiết "đã bị  xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt" quy định tại khoản 1 của các điều  
137, 138, 139 và 140 BLHS cần chú ý:
1.1. Bị  coi là "đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt", nếu trước đó đã bị  xử  lý bằng một trong các 
hình thức sau đây về hành vi chiếm đoạt, nhưng chưa hết thời hạn để  được coi là chưa bị  xử  lý mà lại thực  
hiện một trong các hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm  
dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;
b) Đã bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệnh, Điều lệ của lực lượng vũ trang nhân dân;
c) Đã bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền (Ví dụ 1: Một sinh viên trộm cắp của bạn 
150.000 đồng và bị  phát hiện. Hội đồng kỷ  luật của Nhà trường đã xét và người có thẩm quyền đã ra quyết  
định cảnh cáo toàn trường hoặc đuổi học. Ví dụ 2: Một cán bộ (công chức) trộm cắp tài sản của cơ quan và bị  
phát hiện. Hội đồng kỷ luật của cơ quan đã xét và người có thẩm quyền đã ra quyết định kỷ luật hạ  một bậc  
lương theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức...).
1.2. Hết thời hạn để được coi là chưa bị xử lý là hết thời hạn do pháp luật, Điều lệnh hoặc Điều lệ quy định  
(Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, trong trường hợp "cá nhân, tổ chức bị xử phạt  
vi phạm hành chính, nếu quá một năm, kể từ ngày thi hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết hiệu lực  
thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm, thì được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính"). Đối  
với các trường hợp bị xử lý mà chưa có quy định về thời hạn để hết thời hạn đó, người bị  xử lý được coi là  
chưa bị xử lý, thì thời hạn đó là một năm, kể từ ngày bị xử lý.
1.3. Bị coi là "đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt...
THÔNG TƯ
LIÊN T CH C A TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO, VI N KI M SÁT
NHÂN DÂN T I CAO, B CÔNG AN, B T PHÁP Ư
S 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP
NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2001V VI C H NG D N ÁP Đ NG Ư
M T S QUY Đ NH T I CH NG XIV "CÁC T I XÂM PH M S H U" C A B LU T HÌNH ƯƠ Ở Ữ
S NĂM 1999
Đ áp d ng đúng và th ng nh t các quy đ nh t i Ch ng XIV "Các t i xâm ph m s h u" c a B lu t hình s ươ ộ ậ
năm 1999 (sau đây vi t t t là BLHS), Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, Bế
T pháp th ng nh t h ng d n m t s đi m nh sau:ư ấ ướ ư
I. V M T S TÌNH TI T LÀ Y U T Đ NH T I Ố Ị
HO C Đ NH KHUNG HÌNH PH T
1. Khi áp d ng tình ti t "đã b x ph t hành chính v hành vi chi m đo t" quy đ nh t i kho n 1 c a các đi u ế ế
137, 138, 139 và 140 BLHS c n chú ý:
1.1. B coi là "đã b x ph t hành chính v hành vi chi m đo t", n u tr c đó đã b x lý b ng m t trong các ế ế ướ
hình th c sau đây v hành vi chi m đo t, nh ng ch a h t th i h n đ đ c coi là ch a b x lý mà l i th c ế ư ư ế ư ư
hi n m t trong các hành vi công nhiên chi m đo t tài s n, tr m c p tài s n, l a đ o chi m đo t tài s n, l m ế ế
d ng tín nhi m chi m đo t tài s n: ế
a) Đã b x ph t vi ph m hành chính theo đúng quy đ nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính;
b) Đã b x lý k lu t theo đúng quy đ nh c a Đi u l nh, Đi u l c a l c l ng vũ trang nhân dân; ượ
c) Đã b x lý k lu t theo đúng quy đ nh c a c quan có th m quy n (Ví d 1: M t sinh viên tr m c p c a b n ơ
150.000 đ ng và b phát hi n. H i đ ng k lu t c a Nhà tr ng đã xét và ng i có th m quy n đã ra quy t ườ ườ ế
đ nh c nh cáo toàn tr ng ho c đu i h c. Ví d 2: M t cán b (công ch c) tr m c p tài s n c a c quan và b ườ ơ
phát hi n. H i đ ng k lu t c a c quan đã xét và ng i có th m quy n đã ra quy t đ nh k lu t h m t b c ơ ườ ế
l ng theo quy đ nh c a Pháp l nh cán b , công ch c...).ươ
1.2. H t th i h n đ đ c coi là ch a b x lý là h t th i h n do pháp lu t, Đi u l nh ho c Đi u l quy đ nhế ượ ư ế
(Theo quy đ nh t i Đi u 10 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính, trong tr ng h p "cá nhân, t ch c b x ph t ườ
vi ph m hành chính, n u quá m t năm, k t ngày thi hành xong quy t đ nh x ph t ho c t ngày h t hi u l c ế ế ế
thi hành quy t đ nh x ph t mà không tái ph m, thì đ c coi nh ch a b x ph t vi ph m hành chính"). Đ iế ư ư ư
v i các tr ng h p b x lý mà ch a có quy đ nh v th i h n đ h t th i h n đó, ng i b x lý đ c coi là ườ ư ế ườ ượ
ch a b x lý, thì th i h n đó là m t năm, k t ngày b x lý.ư
1.3. B coi là "đã b x ph t hành chính v hành vi chi m đo t" n u tr c đó đã b x ph t hành chính v m t ế ế ướ
trong các hành vi sau đây:
a) Hành vi c p tài s n;ướ
b) Hành vi b t cóc nh m chi m đo t tài s n; ế
c) Hành vi c ng đo t tài s n;ưỡ
d) Hành vi c p gi t tài s n;ướ
đ) Hành vi công nhiên chi m đo t tài s n:ế
e) Hành vi tr m c p tài s n:
g) Hành vi l a đ o chi m đo t tài s n; . ế
h) Hành vi l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n; ế
i) Hành vi tham ô tài s n;
k) Hành vi l m d ng ch c v , quy n h n chi m đo t tài s n. ế
2. B coi là "đã b k t án v t i chi m đo t tài s n" n u tr c đó đã b k t án v m t trong các t i sau dây: ế ế ế ư ế
a) T i c p tài s n (Đi u 133 BLHS); ướ
b) T i b t cóc nh m chi m đo t tài s n (Đi u 134 BLHS); ế
c) T i c ng đo t tài s n (Đi u 135 BLHS); ư
d) T i c p gi t tài s n (Đi u 136 BLHS); ướ
đ) T i công nhiên chi m đo t tài s n (Đi u 137 BLHS); ế
e) T i tr m c p tài s n (Đi u 138 BLHS);
g) T i l a đ o chi m đo t tài s n (Đi u 139 BLHS); ế
h) T i l m đ ng tín nhi m chi m đo t tài s n (Đi u 140 BLHS); ế
i) T i tham ô tài s n (Đi u 278 BLHS);
k) T i l m d ng ch c v , quy n h n chi m đo t tài s n (Đi u 280 BLHS); ế
Đ i v i các tr ng h p b k t án nh ng ch a đ c xoá án v m t trong các t i ph m khác có tính ch t chi m ườ ế ư ư ượ ế
đo t tài s n (nh t i chi m đo t v t li u n (Đi u 232 BLHS); t i chi m đo t vũ khí thô s ho c công c h ư ế ế ơ
tr (Đi u 233 BLHS)...) có b coi là tình ti t đ nh t i hay không s đ c h ng d n sau. ế ượ ướ
3. Khi áp d ng các tình ti t "gây h u qu nghiêm tr ng", "gây h u qu r t nghiêm tr ng", "gây h u qu đ c ế ả ấ
bi t nghiêm tr ng" (t Đi u 133 đ n Đi u 140, Đi u 142 và Đi u 143 BLHS) c n chú ý: ế
Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT­TANDTC­VKSNDTC­BCA­BTP ngày 25/12/2001 Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIV "Các tội phạm xâm phạm sở hữu" của Bộ Luật hình sự 1999 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT­TANDTC­VKSNDTC­BCA­BTP ngày 25/12/2001 Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIV "Các tội phạm xâm phạm sở hữu" của Bộ Luật hình sự 1999 - Người đăng: linh-vuhoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT­TANDTC­VKSNDTC­BCA­BTP ngày 25/12/2001 Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIV "Các tội phạm xâm phạm sở hữu" của Bộ Luật hình sự 1999 9 10 985