Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT­BCA­VKSNDTC­ ngày 25/12/2008 Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo

Được đăng lên bởi linh-vuhoai
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1507 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG AN­VIỆN KIỂM SÁT 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHÂN DÂN TỐI CAO­TÒA ÁN 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÂN DÂN TỐI CAO
Số: 06/2008/TTLT­BCA­VKSNDTC­

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008

TANDTC
 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI SẢN XUẤT, MUA 
BÁN, VẬN CHUYỂN, TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP PHÁO NỔ VÀ THUỐC PHÁO
Để việc truy cứu trách nhiệm hình sự đúng và thống nhất đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, 
tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân  
dân tối cao hướng dẫn như sau:
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Giải thích từ ngữ
a) “Pháo nổ” (không phân biệt xuất xứ hoặc nơi sản xuất) là loại sản phẩm bên trong có chứa thuốc pháo và 
khi có yếu tố ngoại lực tác động thì gây tiếng nổ;
b) “Thuốc pháo” (không phân biệt xuất xứ hoặc nơi sản xuất) là chất có khả năng gây ra một phản ứng hóa 
học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí và tạo ra tiếng nổ;
c) “Trọng lượng pháo nổ” bao gồm: vỏ pháo, thuốc pháo, dây cháy chậm, ống phóng pháo và các bộ phận khác 
gắn liền với pháo thành phẩm;
d) “Sử dụng trái phép pháo nổ” được hướng dẫn trong Thông tư này bao gồm: đốt, ném, đập, phóng, phụt hoặc 
dùng bất cứ hình thức nào khác gây nổ pháo (sau đây gọi chung là “đốt pháo nổ”).
2. Nguyên tắc xử lý
a) Những hành vi phạm tội liên quan đến sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ 
và thuốc pháo hoặc chiếm đoạt pháo nổ và thuốc pháo phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo 
quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 (sau đây gọi tắt là BLHS);
b) Trong mọi trường hợp, pháo nổ, thuốc pháo và nguyên liệu, dụng cụ dùng để sản xuất pháo nổ, thuốc pháo 
phải bị tịch thu. Việc phát hiện, thu giữ vật chứng, xử lý vật chứng là pháo nổ, thuốc pháo phải thực hiện theo 
đúng quy định tại Điều 75 và Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;
c) Đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo khác (không 
phân biệt xuất xứ hoặc nơi sản xuất nhưng thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định 
của Chính phủ) thì cũng được xử lý như đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng 
trái phép pháo nổ được hướng dẫn trong Thông tư này.
II. VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI ĐỐT PHÁO NỔ
1. Người nào đốt pháo nổ thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội 
“gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Đi...
B CÔNG AN-VI N KI M SÁT
NHÂN DÂN T I CAO-TÒA ÁN
NHÂN DÂN T I CAO
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p – T do – H nh phúc
S : 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-
TANDTC
Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 2008
THÔNG T LIÊN T CHƯ
H NG D N VI C TRUY C U TRÁCH NHI M HÌNH S Đ I V I CÁC HÀNH VI S N XU T, MUAƯỚ
BÁN, V N CHUY N, TÀNG TR , S D NG TRÁI PHÉP PHÁO N VÀ THU C PHÁO
Đ vi c truy c u trách nhi m hình s đúng và th ng nh t đ i v i các hành vi s n xu t, mua bán, v n chuy n,
tàng tr , s d ng trái phép pháo n và thu c pháo, B Công an, Vi n ki m sát nhân dân t i cao và Tòa án nhân
dân t i cao h ng d n nh sau: ướ ư
I. NH NG V N Đ CHUNG
1. Gi i thích t ng
a) “Pháo n” (không phân bi t xu t x ho c n i s n xu t) là lo i s n ph m bên trong có ch a thu c pháo và ơ
khi có y u t ngo i l c tác đ ng thì gây ti ng n ;ế ế
b) “Thu c pháo (không phân bi t xu t x ho c n i s n xu t) là ch t có kh năng gây ra m t ph n ng hóa ơ
h c nhanh, m nh, t a nhi t, sinh khí và t o ra ti ng n ; ế
c) “Tr ng l ng pháo n ượ ” bao g m: v pháo, thu c pháo, dây cháy ch m, ng phóng pháo và các b ph n khác
g n li n v i pháo thành ph m;
d) “S d ng trái phép pháo n đ c h ng d n trong Thông t này bao g m: đ t, ném, đ p, phóng, ph t ho cượ ư ư
dùng b t c hình th c nào khác gây n pháo (sau đây g i chung làđ t pháo n ”).
2. Nguyên t c x lý
a) Nh ng hành vi ph m t i liên quan đ n s n xu t, mua bán, v n chuy n, tàng tr , s d ng trái phép pháo n ế
và thu c pháo ho c chi m đo t pháo n và thu c pháo ph i đ c phát hi n k p th i và x lý nghiêm minh theo ế ượ
quy đ nh c a B lu t hình s năm 1999 (sau đây g i t t là BLHS);
b) Trong m i tr ng h p, pháo n , thu c pháo và nguyên li u, d ng c dùng đ s n xu t pháo n , thu c pháo ườ ể ả
ph i b t ch thu. Vi c phát hi n, thu gi v t ch ng, x lý v t ch ng là pháo n , thu c pháo ph i th c hi n theo
đúng quy đ nh t i Đi u 75 và Đi u 76 B lu t t t ng hình s năm 2003;
c) Đ i v i các hành vi s n xu t, mua bán, v n chuy n, tàng tr , s d ng trái phép các lo i pháo khác (không
phân bi t xu t x ho c n i s n xu t nh ng thu c danh m c hàng hóa, d ch v c m kinh doanh theo quy đ nh ơ ư
c a Chính ph ) thì cũng đ c x lý nh đ i v i các hành vi s n xu t, mua bán, v n chuy n, tàng tr , s d ng ượ ư
trái phép pháo n đ c h ng d n trong Thông t này. ư ư ư
II. VI C TRUY C U TRÁCH NHI M HÌNH S Đ I V I CÁC HÀNH VI Đ T PHÁO N Ự Ố
1. Ng i nào đ t pháo n thu c m t trong các tr ng h p sau đây thì b truy c u trách nhi m hình s v T i ườ ư
“gây r i tr t t công c ng” theo kho n 1 Đi u 245 BLHS:
a) Đ t pháo n n i công c ng, nh ng n i đang di n ra các cu c h p, nh ng n i t p trung đông ng i; ơ ơ ơ ườ
b) Đ t pháo n ném ra đ ng, ném vào ng i khác, ném vào ph ng ti n khác đang l u thông, ném t trên cao ư ư ươ ư
xu ng, đ t pháo n mang theo xe đang ch y;
Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT­BCA­VKSNDTC­ ngày 25/12/2008 Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo - Trang 2
Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT­BCA­VKSNDTC­ ngày 25/12/2008 Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo - Người đăng: linh-vuhoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT­BCA­VKSNDTC­ ngày 25/12/2008 Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo 9 10 362