Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT­BCA­BQP­ BTP­NHNNVN­VKSNDTC­ TANDTC ngày 30/11/2011 Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ Luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và  tội rửa tiền

Được đăng lên bởi linh-vuhoai
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1684 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ộ CÔNG AN ­ BỘ QUỐC 
PHÒNG ­ BỘ TƯ PHÁP ­ 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM ­ VKSNDTC ­ 
TANDTC
Số: 09/2011/TTLT­BCA­BQP­
BTP­NHNNVN­VKSNDTC­
TANDTC

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI CHỨA 
CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ VÀ TỘI 
RỬA TIỀN
Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2009) về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và 
tội rửa tiền, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn như sau:
Điều 1. Giải thích từ ngữ quy định tại Điều 250, Điều 251 Bộ luật hình sự
1. “Tài sản do người khác phạm tội mà có” là tài sản do người phạm tội có được trực 
tiếp từ việc thực hiện hành vi phạm tội (ví dụ: tài sản chiếm đoạt được, tham ô, nhận 
hối lộ…) hoặc do người phạm tội có được từ việc mua bán, đổi chác bằng tài sản có 
được trực tiếp từ việc họ thực hiện hành vi phạm tội (ví dụ: xe máy có được từ việc 
dùng tiền tham ô để mua).
2. “Biết rõ tài sản là do người khác phạm tội mà có” là có căn cứ chứng minh biết được 
tài sản có được trực tiếp từ người thực hiện hành vi phạm tội hoặc có được từ việc 
mua bán, đổi chác bằng tài sản có được trực tiếp từ người thực hiện hành vi phạm tội.
3. Tài sản bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản; bất động sản, động 
sản, hoa lợi, lợi tức, vật chính, vật phụ, vật chia được, vật không chia được, vật tiêu 
hao, vật không tiêu hao, vật cùng loại, vật đặc định, vật đồng bộ và quyền tài sản.
Điều 2. Về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 
(Điều 250 Bộ luật hình sự)
1. Chứa chấp tài sản là một trong các hành vi sau đây: cất giữ, che giấu, bảo quản tài 
sản; cho để nhờ, cho thuê địa điểm để cất giữ, che dấu, bảo quản tài sản đó.
2. Tiêu thụ tài sản là một trong các hành vi sau đây: mua, bán, thuê, cho thuê, trao đổi, 
cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký gửi, cho, tặng, nhận tài sản hoặc giúp cho việc thực hiện 
các hành vi đó.
3. Khi áp dụng tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp quy định tại điểm b khoản 
2 Điều 250 Bộ luật hình sự cần chú ý:
a) Chỉ áp dụng tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp khi có đủ các điều kiện 
sau:
­ Có từ 5 lần trở lên thực hiện hành vi phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do 
người khác phạm tội mà có, không phân biệt đã bị truy ...
CÔNG AN - B QU C
PHÒNG - B T PHÁP - Ư
NGÂN HÀNG NHÀ N CƯỚ
VI T NAM - VKSNDTC -
TANDTC
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
S : 09/2011/TTLT-BCA-BQP-
BTP-NHNNVN-VKSNDTC-
TANDTC
Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 2011
THÔNG T LIÊN T CHƯ
H NG D N ÁP D NG QUY Đ NH C A B LU T HÌNH S V T I CH AƯỚ
CH P HO C TIÊU TH TÀI S N DO NG I KHÁC PH M T I MÀ CÓ VÀ T I ƯỜ
R A TI N
Đ áp d ng đúng và th ng nh t các quy đ nh c a B lu t hình s năm 1999 (s a đ i, b
sung năm 2009) v t i ch a ch p ho c tiêu th tài s n do ng i khác ph m t i mà có và ườ
t i r a ti n, B Công an, B Qu c phòng, B T pháp, Ngân hàng Nhà n c, Vi n ư ướ
Ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao h ng d n nh sau: ướ ư
Đi u 1. Gi i thích t ng quy đ nh t i Đi u 250, Đi u 251 B lu t hình s
1. “Tài s n do ng i khác ph m t i mà có ườ ” là tài s n do ng i ph m t i có đ c tr c ườ ượ
ti p t vi c th c hi n hành vi ph m t i (ví d : tài s n chi m đo t đ c, tham ô, nh n ế ế ượ
h i l …) ho c do ng i ph m t i có đ c t vi c mua bán, đ i chác b ng tài s n có ườ ượ
đ c tr c ti p t vi c h th c hi n hành vi ph m t i (ví d : xe máy có đ c t vi c ượ ế ượ
dùng ti n tham ô đ mua).
2. “Bi t rõ tài s n là do ng i khác ph m t i mà cóế ườ ” là có căn c ch ng minh bi t đ c ế ượ
tài s n có đ c tr c ti p t ng i th c hi n hành vi ph m t i ho c có đ c t vi c ượ ế ườ ượ
mua bán, đ i chác b ng tài s n có đ c tr c ti p t ng i th c hi n hành vi ph m t i. ượ ế ườ
3. Tài s n bao g m : v t, ti n, gi y t có giá và các quy n tài s n; b t đ ng s n, đ ng
s n, hoa l i, l i t c, v t chính, v t ph , v t chia đ c, v t không chia đ c, v t tiêu ượ ượ
hao, v t không tiêu hao, v t cùng lo i, v t đ c đ nh, v t đ ng b và quy n tài s n.
Đi u 2. V t i ch a ch p ho c tiêu th tài s n do ng i khác ph m t i mà có ườ
(Đi u 250 B lu t hình s )
1. Ch a ch p tài s n là m t trong các hành vi sau đây: c t gi , che gi u, b o qu n tài
s n; cho đ nh , cho thuê đ a đi m đ c t gi , che d u, b o qu n tài s n đó.
2. Tiêu th tài s n là m t trong các hành vi sau đây: mua, bán, thuê, cho thuê, trao đ i,
c m c , th ch p, đ t c c, ký g i, cho, t ng, nh n tài s n ho c giúp cho vi c th c hi n ế
các hành vi đó.
3. Khi áp d ng tình ti t ph m t i có tính ch t chuyên nghi p quy đ nh t i đi m b kho n ế
2 Đi u 250 B lu t hình s c n chú ý:
a) Ch áp d ng tình ti t ph m t i có tính ch t chuyên nghi p khi có đ các đi u ki n ế
sau:
- Có t 5 l n tr lên th c hi n hành vi ph m t i ch a ch p ho c tiêu th tài s n do
ng i khác ph m t i mà có, không phân bi t đã b truy c u trách nhi m hình s hay ườ
ch a, n u ch a h t th i hi u truy c u trách nhi m hình s ho c ch a đ c xóa án tích;ư ế ư ế ư ượ
- Ng i ph m t i không có ngh nghi p ho c l y tài s n thu nh p b t chính do ph m ườ
t i mà có làm ngu n s ng chính.
b) Tr ng h p trong các l n ph m t i n u có l n ph m t i đã b k t án mà ch a đ c ườ ế ế ư ượ
xóa án tích thì tùy t ng tr ng h p c th đ xác đ nh ng i ph m t i có th b áp ườ ườ
Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT­BCA­BQP­ BTP­NHNNVN­VKSNDTC­ TANDTC ngày 30/11/2011 Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ Luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và  tội rửa tiền - Trang 2
Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT­BCA­BQP­ BTP­NHNNVN­VKSNDTC­ TANDTC ngày 30/11/2011 Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ Luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và  tội rửa tiền - Người đăng: linh-vuhoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT­BCA­BQP­ BTP­NHNNVN­VKSNDTC­ TANDTC ngày 30/11/2011 Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ Luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và  tội rửa tiền 9 10 120