Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư liên tịch số 61/2012/TTLT-BTC-BCA của Bộ Công an-Bộ Tài chính : Quy định việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1931 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH- BỘ CÔNG AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 61/2012/TTLT-BTC-BCA

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2012

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quy định việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 quy định về
biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.
Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư
liên tịch quy định việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội (sau đây gọi
tắt là an ninh, trật tự) theo quy định tại Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày
12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật
tự, an toàn xã hội.
2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động
liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự.
3. Đối với các vụ vi phạm hành chính có tang vật, phương tiện vi phạm
bị tịch thu thì việc hỗ trợ kinh phí cho cơ quan xử phạt vi phạm hành chính

thực hiện theo các quy định hiện hành về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm
hành chính bị tịch thu.
Điều 2. Thu, nộp tiền phạt, quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự
1. Việc thu, nộp tiền phạt; quản lý, sử dụng biên lai thu tiền phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự được thực hiện theo quy định
tại Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 quy định về biên lai thu
tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính và Thông tư
số 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành
Nghị định số 124/2005/NĐ-CP.
2. Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an nin...
BỘ TÀI CHÍNH- BỘ CÔNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 61/2012/TTLT-BTC-BCA
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2012
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quy định việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 quy định về
biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.
Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông
liên tịch quy định việc quản sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông này quy định việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội (sau đây gọi
tắt an ninh, trật tự) theo quy định tại Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày
12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật
tự, an toàn xã hội.
2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động
liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự.
3. Đối với các vụ vi phạm hành chính có tang vật, phương tiện vi phạm
bị tịch thu thì việc hỗ trợ kinh p cho quan x phạt vi phạm hành chính
Thông tư liên tịch số 61/2012/TTLT-BTC-BCA của Bộ Công an-Bộ Tài chính : Quy định việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội - Trang 2
Thông tư liên tịch số 61/2012/TTLT-BTC-BCA của Bộ Công an-Bộ Tài chính : Quy định việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thông tư liên tịch số 61/2012/TTLT-BTC-BCA của Bộ Công an-Bộ Tài chính : Quy định việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội 9 10 167