Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ Y TẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2014/TT-BYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH BIỂU MẪU VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ Y TẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM
BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN
Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 quy định nhiệm vụ,
quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban
hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối
với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Ban hành biểu mẫu thống kê y tế về hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
tư nhân, bao gồm:
1. Biểu mẫu ghi chép ban đầu, gồm: 6 biểu (Phụ lục 1).
2. Biểu mẫu báo cáo thống kê khám chữa bệnh tư nhân, gồm: 6 biểu (Phụ lục 2).
3. Biểu mẫu báo cáo thống kê của các cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh, gồm: 7 biểu (Phụ lục 3).
4. Biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở y tế tư nhân, gồm: 7
biểu (Phụ lục 4).
Điều 2. Chế độ báo cáo thống kê
1. Kỳ báo cáo, phương thức báo cáo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày
17 tháng 02 năm 2014 về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Bộ,
ngành.
2. Quy trình báo cáo:
a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân không có giường bệnh thực hiện việc ghi chép vào các
biểu mẫu ban đầu theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này ngay sau khi cung cấp dịch vụ và
tổng hợp báo cáo theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này để gửi Phòng
Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện) nơi cơ sở đặt trụ sở;
b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân có giường bệnh thực hiện việc tổng hợp báo cáo theo biểu
mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này để Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương (sau đây gọi tắt là...
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 29/2014/TT-BYT
Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014
THÔNG
QUY ĐỊNH BIỂU MẪU CHẾ ĐỘ O CÁO THỐNG Y TẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SỞ KHÁM
BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN
Căn cứ Luật Thống ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 m 2004 của Chính phủ quy định chi tiết
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 quy định nhiệm vụ,
quyền hạn tổ chức thống Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 m 2012 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Y tế;
Căn c Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban
hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông quy định biểu mẫu chế độ báo cáo thống y tế áp dụng đối
với các sở khám bệnh, chữa bệnh nhân.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Ban hành biểu mẫu thống y tế về hoạt động khám chữa bệnh của các sở khám bệnh, chữa bệnh
nhân, bao gồm:
1. Biểu mẫu ghi chép ban đầu, gồm: 6 biểu (Phụ lục 1).
2. Biểu mẫu báo cáo thống khám chữa bệnh nhân, gồm: 6 biểu (Phụ lục 2).
3. Biểu mẫu báo cáo thống của các sở khám chữa bệnh giường bệnh, gồm: 7 biểu (Phụ lục 3).
4. Biểu mẫu báo cáo thống tổng hợp hoạt động khám chữa bệnh của các sở y tế tư nhân, gồm: 7
biểu (Phụ lục 4).
Điều 2. Chế độ báo cáo thống
1. Kỳ báo cáo, phương thức báo o thực hiện theo quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày
17 tháng 02 năm 2014 về việc ban hành Chế độ báo cáo thống tổng hợp áp dụng đối với các Bộ,
ngành.
2. Quy trình báo cáo:
a) Các sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân không giường bệnh thực hiện việc ghi chép vào các
biểu mẫu ban đầu theo Phụ lục 1 ban hành m theo Thông này ngay sau khi cung cấp dịch vụ
tổng hợp báo cáo theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông này để gửi Phòng
Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt huyện) nơi sở đặt trụ sở;
b) Các sở khám bệnh, chữa bệnh nhân giường bệnh thực hiện việc tổng hợp báo cáo theo biểu
mẫu quy định tại Ph lục 3 ban hành kèm theo Thông này để Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương (sau đây gọi tắt tỉnh);
c) Phòng Y tế huyện tổng hợp số liệu theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông này để
báo cáo Sở Y tế;
d) Sở Y tế tổng hợp số liệu theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông số 27/TT-BYT ngày
14 tháng 8 năm 2014 quy định Hệ thống biểu mẫu thống y tế áp dụng đối với các sở y tế tuyến tỉnh,
huyện để báo cáo Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính);
Điều 3. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Y tế quan đầu mối tại địa phương chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê trên
địa bàn.
2. Giao cho Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực
hiện ghi chép biểu mẫu, phương pháp thu thập, tổng hợp báo cáo để thực hiện thống nhất trên phạm vi
toàn quốc.
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ Y TẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ Y TẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ Y TẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN 9 10 148