Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 402010NĐCP ngày 1242010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Được đăng lên bởi Huy Nguyen
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TƯ PHÁP
Số: 20/2010/TT-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày
12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về
kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định
số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản
quy phạm pháp luật như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư
Thông tư này quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số
40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy
phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 40).
Điều 2. Văn bản thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý
Văn bản được kiểm tra và xử lý theo quy định tại Nghị định số 40 bao gồm:
1. Văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 40.
2. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng
hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc
có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không
có thẩm quyền tại Bộ, ngành và địa phương ban hành khi nhận được yêu cầu, kiến
nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và của cơ quan thông tin đại chúng cũng được
kiểm tra, xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 40, bao gồm:
a) Văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành hoặc liên tịch
ban hành nhưng không được ban hành bằng hình thức thông tư của Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang Bộ, thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang Bộ, giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chánh án Tòa
án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nghị quyết của
Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân;

b) Văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật (ví dụ:
thông tư, nghị quyết, quyết định, chỉ thị), văn bản có thể thức không phải là văn
bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật (ví dụ: công văn,
thông cáo, thông báo, quy định, quy chế, điều lệ, chương trình, kế hoạch và các
hình thức văn bản hành chính...
BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 20/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010
THÔNG TƯ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày
12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ v
kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định
số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra xử văn bản
quy phạm pháp luật như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư
Thông y quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số
40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra xử văn bản quy
phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 40).
Điều 2. Văn bản thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý
Văn bản được kiểm tra và xử lý theo quy định tại Nghị định số 40 bao gồm:
1. Văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 40.
2. Văn bản chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng
hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản chứa quy phạm pháp luật hoặc
thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do quan, người không
thẩm quyền tại Bộ, ngành địa phương ban hành khi nhận được yêu cầu, kiến
nghị của quan, tổ chức, nhân và của quan thông tin đại chúng cũng được
kiểm tra, xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 40, bao gồm:
a) Văn bản chứa quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành hoặc liên tịch
ban hành nhưng không được ban hành bằng hình thức thông tư của Bộ trưởng, Thủ
trưởng quan ngang Bộ, thông liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng
quan ngang Bộ, giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ với Chánh án Tòa
án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nghị quyết của
Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân;
THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 402010NĐCP ngày 1242010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 402010NĐCP ngày 1242010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật - Người đăng: Huy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 402010NĐCP ngày 1242010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 9 10 945