Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngọai trú

Được đăng lên bởi kokicannadaa
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BỘ Y TẾ
Số:
DỰ THẢO
07.01.2015

Hà Nội, ngày

/2015/TT-BYT

tháng

năm 2015

THÔNG TƯ
Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
Căn cứ Luật Dược năm 2005;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của
Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về kê đơn thuốc trong điều
trị ngoại trú.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định việc kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Bác sỹ. y sĩ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;
Chương II
KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

Điều 3. Quy định về kê đơn thuốc
1. Bác sỹ, y sĩ đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
theo quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được kê đơn
các loại thuốc phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
cấp.
2. Đối với thuốc điều trị ung thư phải do bác sĩ có chứng chỉ hành nghề
khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ung bướu hoặc huyết học thực hiện việc kê
đơn.
1

Điều 4. Trách nhiệm của người kê đơn thuốc
1. Phải khai thác tiền sử dùng thuốc, tiền sử dị ứng của người bệnh, chỉ
được kê đơn thuốc sau khi trực tiếp khám bệnh.
2. Kê đơn thuốc phù hợp với chẩn đoán và diễn biến bệnh.
3. Kê đơn thuốc theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế, bệnh
viện và khuyến cáo của hội chuyên môn nghề nghiệp (nếu có).
4. Không lạm dụng thuốc.
5. Đối với kê đơn thuốc kháng sinh
a) Phải có chẩn đoán bệnh nhiễm khuẩn;
b) Dự phòng sau thủ thuật, phẫu thuật phải thực hiện theo các hướng dẫn
chẩn đoán và điều trị;
c) Kê đơn theo kết quả của kháng sinh đồ (nếu có).
6. Không ghi vào đơn thuốc:
a) Các thuốc không nhằm mục đích chữa bệnh;
b) Thực phẩm chức năng;
c) Mỹ phẩm.
Điều 5. Mẫu đơn thuốc và mẫu sổ phục vụ kê đơn thuốc, cấp thuốc và
bán thuốc theo đơn
1. Đơn thuốc: Sử dụng cho việc kê đơn thuốc, trừ kê đơn thuốc gây
nghiện và đối với bệnh cần điều trị dài ngày. Mẫu đơn thuốc được quy định tại
Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Đơn thuốc “N”: sử dụng kê đơn thuốc gây nghiện. Mẫu Đơn thuốc “N”
được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Cam kết về sử dụng opioid cho người bệnh được quy định tại Phụ lục 3
b...
ý
BỘ Y TẾ
Số: /2015/TT-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2015
THÔNG TƯ
Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
Căn cứ Luật Dược năm 2005;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
n cứ Ngh định s 63/2012/NĐ-CP ny 31 tháng 08 năm 2012 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức by của
Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về kê đơn thuốc trong điều
trị ngoại trú.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định việc kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Bác sỹ. y sĩ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;
Chương II
KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
Điều 3. Quy định về kê đơn thuốc
1. Bác sỹ, y sĩ đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
theo quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được đơn
các loại thuốc phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do quan quản nhà nước thẩm quyền
cấp.
2. Đối với thuc điều trị ung thư phải do bác chứng chỉ hành nghề
khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ung bướu hoặc huyết học thực hiện việc
đơn.
1
DỰ THẢO
07.01.2015
Thông tư quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngọai trú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngọai trú - Người đăng: kokicannadaa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Thông tư quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngọai trú 9 10 93