Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 02/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1857 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2012/TT-BXD
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2012
THÔNG TƯ
Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình
công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của
Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số
114/2010/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (sau đây viết
tắt là Nghị định số 71/2010/NĐ-CP),
Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng,
công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn Điều 26 Nghị định số 114/2010/NĐ-CP về
người có trách nhiệm bảo trì; công trình, bộ phận công trình bắt buộc phải quan
trắc trong quá trình khai thác, sử dụng; xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng
đối với công trình hết tuổi thọ thiết kế; xử lý đối với công trình xuống cấp về
chất lượng, không đảm bảo an toàn khai thác, sử dụng; giải quyết sự cố trong
quá trình khai thác, sử dụng và kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình.
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tới quản
lý, khai thác và sử dụng công trình dân dụng (trừ công trình di tích lịch sử văn
hóa), công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô
thị trên lãnh thổ Việt Nam.

1

2. Công tác bảo trì các loại công trình xây dựng khác do các Bộ quản lý
công trình chuyên ngành hướng dẫn theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị
định số 114/2010/NĐ-CP.
Điều 2. Quy định về người có trách nhiệm bảo trì
1. Trách nhiệm bảo trì công trình có một chủ sở hữu:
a) Đối với công trình thuộc sở hữu nhà nước thì tổ chức, cá nhân được
nhà nước giao quản lý, khai thác công trình có trách nhiệm bảo trì công trình;
b) Đối với công trình thuộc sở hữu khác, chủ sở hữu công trình có trách
nhiệm bảo trì công trình.
Riêng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, chủ đầu tư công trình có trách
nhiệm bảo trì công trình cho đến khi bàn giao cho nhà nước quản lý;
c) Đối với công trình đầ...
BỘ XÂY DỰNG
Số: 02/2012/TT-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2012
THÔNG TƯ
Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình
công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B
Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của
Chính phủ về bảo t công trình xây dựng (sau đây viết tắt Nghị định số
114/2010/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Nhà (sau đây viết
tắt là Nghị định số 71/2010/NĐ-CP),
Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng,
công trình công nghiệp vật liệu xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông này hướng dẫn Điều 26 Nghị định số 114/2010/NĐ-CP v
người có trách nhiệm bảo trì; ng trình, bộ phận công trình bắt buộc phải quan
trắc trong quá trình khai thác, sử dụng; xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng
đối với công trình hết tuổi thọ thiết kế; xử đối với công trình xuống cấp v
chất lượng, không đảm bảo an toàn khai thác, s dụng; giải quyết sự cố trong
quá trình khai thác, sử dụng và kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình.
Thông này áp dụng đối với c tổ chức, nhân liên quan tới quản
lý, khai thác và sử dụng công trình dân dụng (trừ công trình di ch lịch sử văn
hóa), công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô
thị trên lãnh thổ Việt Nam.
1
Thông tư số 02/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư số 02/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thông tư số 02/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 9 10 528