Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 05/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Phân loại các dịch vụ viễn thông

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2012/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012
THÔNG TƯ
Phân loại các dịch vụ viễn thông
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm
2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Phân loại các
dịch vụ viễn thông.
Mục 1
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này phân loại các dịch vụ viễn thông.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân cung cấp, sử dụng dịch vụ
viễn thông và các tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động quản lý, cung cấp, sử
dụng dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.
Mục 2
CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Điều 3. Dịch vụ viễn thông
1. Theo đặc điểm công nghệ, phương thức truyền dẫn của mạng viễn thông,
các dịch vụ viễn thông cơ bản và giá trị gia tăng quy định tại Điều 9 Nghị định số
25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông được kết hợp với nhau thành
các loại hình dịch vụ cụ thể sau đây:

a) Dịch vụ viễn thông cố định bao gồm dịch vụ viễn thông cố định mặt đất,
dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh;
b) Dịch vụ viễn thông di động bao gồm dịch vụ viễn thông di động mặt đất,
dịch vụ viễn thông di động vệ tinh, dịch vụ viễn thông di động hàng hải, dịch vụ
viễn thông di động hàng không.
2. Theo hình thức thanh toán giá cước, các dịch vụ viễn thông quy định tại
khoản 1 Điều này được phân thành dịch vụ trả trước và dịch vụ trả sau.
a) Dịch vụ trả trước là dịch vụ mà người sử dụng dịch vụ viễn thông thanh
toán giá cước sử dụng dịch vụ trước khi sử dụng dịch vụ theo thoả thuận giữa hai
bên;
b) Dịch vụ trả sau là dịch vụ mà người sử dụng dịch vụ viễn thông thanh
toán giá cước sử dụng dịch vụ sau khi sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận giữa hai
bên.
3. Theo phạm vi liên lạc, các dịch vụ viễn thông quy định tại khoản 1 Điều
này được phân thành dịch vụ nội mạng và dịch vụ liên mạng.
a) Dịch vụ nội mạng là dịch vụ gửi, t...
B THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG
Số: 05/2012/TT-BTTTT
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012
THÔNG TƯ
Phân loại các dịch vụ viễn thông
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Căn cứ Nghị định s 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm
2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,
Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Thông Phân loại các
dịch vụ viễn thông.
Mục 1
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này phân loại các dịch vụ viễn thông.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng đối với tổ chức, nhân cung cấp, sử dụng dịch vụ
viễn thông các tổ chức, nhân liên quan tới hoạt động quản lý, cung cấp, sử
dụng dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.
Mục 2
CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Điều 3. Dịch vụ viễn thông
1. Theo đặc điểm công nghệ, phương thức truyền dẫn của mạng viễn thông,
các dịch vụ viễn thông bản giá trị gia tăng quy định tại Điều 9 Nghị định số
25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông được kết hợp với nhau thành
các loại hình dịch vụ cụ thể sau đây:
Thông tư số 05/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Phân loại các dịch vụ viễn thông - Trang 2
Thông tư số 05/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Phân loại các dịch vụ viễn thông - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thông tư số 05/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Phân loại các dịch vụ viễn thông 9 10 129