Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 3531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________
Số: 09/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________
Hà Nội, ngày 5 tháng 03 năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
___________________
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ,
cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị
định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006
của Chính phủ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo
dục;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tuyển sinh đại học, cao
đẳng hệ chính quy.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2012.
Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm
2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại
học, cao đẳng hệ chính quy; Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo
Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục
Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng các
Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và
đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao
đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của QH; Để báo cáo
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các Bộ có trường ĐH, CĐ (Để thực hiện)
- Các UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (Để thực hiện)
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- W...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________
Số: 09/2012/TT-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________
Hà Nội, ngày 5 tháng 03 năm 2012
THÔNG TƯ
Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
___________________
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của bộ,
cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị đnh số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;
Căn cứ Nghị đnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị
định s 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006
của Chính phủ;
Theo đ nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo
dục;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Quy chế tuyển sinh đại học, cao
đẳng hệ chính quy.
Điều 2. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 m 2012.
Thông y thay thế Thông số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm
2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại
học, cao đẳng hệ chính quy; Thông số 11/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo
Thông số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 9 10 89