Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 10 dành cho người quản lý công trình xây dựng

Được đăng lên bởi nmhoang87
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGAN HANG NHA NU &
VIET NAM
SO: 10 /2013/TT-NHNN

LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM

Hoc lap - Tu. do - Hanh phtic

Ha Nai, ngay 10 thong 5 nam 2013

THONG
Quy dinh lai suat cho vay ngan han COI da bang dling Viet Nam cua to
chtic tin dung, chi nhanh ngfin hang rank ngoai c of voi khach hang
vay de dap
nhu cau von phuc vu mot so linh vu.c, nganh kinh to
A

Can ar Luejt Ngan hang Nha nu& Viet Nam so 46/2010/QH12 ngay 16
thong 6 nam 2010;
Can ctr Luat Cac to chirc tin dung so 47/2010/QH12 ngay 16 thong 6 nam
2010;
Can cfi Nghi Binh so 96/2008/ND-CP ngay 26 thong 8 nam 2008 cfia Chinh
phfi quy Binh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co' cdu to chirc cfia Ngan hang
Nha ntrac Viet Nam;
Theo de nghi cfia Vu truang Vu Chinh sach tijn te;
Thong doc Ngan hang Nha nurk Viet Nam ban hanh Thong to quy dinh
sued cho vay ngein han tai da bang dong Viet Nam cfia to chirc tin dung, chi
nhanh ngan hang nurk ngoai doi vai khach hang vay de dap fing nhu cau von
phuc vu mot so linh vfic, nganh kinh to
Dieu 1. Lai suet cho vay ngin han bang diing Viet Nam dm to chtic tin
dung, chi nhanh ngfin hang ntrcrc ngoai
1. Lai suet cho vay ngan han bang diS'ng Viet Nam tai da la 10%/nam; rieng
Quy tin dung nhan dan va To chirc tai chinh vi mo an dinh lei suet cho vay ngan
han bang dong Viet Nam tai da la 11 %/nam.
2. Cac khoan cho vay ngan han bang clang Viet Nam duvc ap dung lei suet
cho vay tai da theo quy dinh tai khoan 1 Dieu nay la cac khoan cho vay nham dap
irng cac nhu cau von:
a) Phuc vu linh virc phat tri'en nong nghiep, nong thOn theo quy dinh tai
Nghi dinh so 41/2010/ND-CP , ngay 12 thong 4 nam 2010 cila Chinh phu v" chinh
sdch tin dung phuc vu phat trien nong nghiep, nong than;
b) Thtrc hien phuvng an, du an san xudt - kinh doanh hang xudt khdu theo
quy dinh tai Lu'dt Thuvng mai;
c) Phuc vu san xudt - kinh doanh cua doanh nghiep nho va vira theo quy
dinh tai Nghi dinh so 56/2009/ND-CP ngay 30 thong 6 nam 2009 cud Chinh phu
ve try gip phat trien doanh nghiep nho va vira;

d) Nat trien nganh cong nghiep 118 try theo quy dinh tai Quyet dinh so
12/2011/QD : TTg ngay 24 thang 2 nam 2011 cira Thu twang Chinh phir ve chinh
sach phat trien mot so nganh ding nghiep 118 try;
d) Phuc vu san xuat - kinh doanh cua doanh nghiep Ung dung cong nghe cao
theo quy dinh tai Luat Cong nghe cao va cac quy dinh cua phap luAt có lien quan.
Dieu 2. Trach nhiem ctia khach hang vay
1. Khach hang vay vein cila to chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nuac
ngoai duac ap dung lai suat cho ,vay quy dinh ...
NGAN HANG NHA NU &
VIET NAM
SO:
10 /2013/TT-NHNN
LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM
Hoc lap
- Tu. do - Hanh phtic
Ha
Nai, ngay 10 thong 5 nam 2013
THONG
A
Quy dinh lai suat cho vay ngan han COI da bang dling Viet Nam cua
to
chtic tin dung, chi nhanh
ngfin
hang rank ngoai c of
voi
khach hang
vay de dap
nhu cau von phuc vu mot so linh vu.c, nganh kinh to
Can ar Luejt Ngan hang Nha nu& Viet Nam so 46/2010/QH12 ngay 16
thong 6 nam 2010;
Can ctr Luat Cac to chirc tin dung so 47/2010/QH12 ngay 16 thong 6 nam
2010;
Can cfi Nghi Binh so 96/2008/ND-CP ngay 26 thong 8 nam 2008 cfia Chinh
phfi quy Binh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co' cdu to chirc cfia Ngan hang
Nha ntrac Viet Nam;
Theo de nghi cfia Vu truang Vu Chinh sach tijn te;
Thong doc Ngan hang Nha nurk Viet Nam ban hanh Thong to quy dinh
sued cho vay ngein han tai da bang dong Viet Nam cfia to chirc tin dung, chi
nhanh ngan hang nurk ngoai doi vai khach hang vay de dap fing nhu cau von
phuc vu mot so linh vfic, nganh kinh to
Dieu 1. Lai suet cho
vay
ngin han bang diing Viet Nam dm to chtic tin
dung, chi nhanh ngfin hang ntrcrc ngoai
1.
Lai suet cho vay ngan han bang diS'ng Viet Nam tai da la 10%/nam; rieng
Quy tin dung nhan dan va To chirc tai chinh vi mo an dinh lei suet cho vay ngan
han bang dong Viet Nam tai da la 11 %/nam.
2.
Cac khoan cho vay ngan han bang clang Viet Nam duvc ap dung lei suet
cho vay tai da theo quy dinh tai khoan 1 Dieu nay la cac khoan cho vay nham dap
irng cac nhu cau von:
a)
Phuc vu linh virc phat tri'en nong nghiep, nong thOn theo quy dinh tai
Nghi dinh so 41/2010/ND-CP
,
ngay 12 thong 4 nam 2010 cila Chinh phu v" chinh
sdch tin dung phuc vu phat trien nong nghiep, nong than;
b)
Thtrc hien phuvng an, du an san xudt - kinh doanh hang xudt khdu theo
quy dinh tai Lu'dt Thuvng mai;
c)
Phuc vu san xudt - kinh doanh cua doanh nghiep nho va vira theo quy
dinh tai Nghi dinh so 56/2009/ND-CP ngay 30 thong 6 nam 2009 cud Chinh phu
ve try gip phat trien doanh nghiep nho va vira;
Thông tư số 10 dành cho người quản lý công trình xây dựng - Trang 2
Thông tư số 10 dành cho người quản lý công trình xây dựng - Người đăng: nmhoang87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thông tư số 10 dành cho người quản lý công trình xây dựng 9 10 552